Vragen over dode eenden door te lage duiker


20 mei 2011

De Winkewijert is enkele jaren geleden bovengronds gebracht. Hiervan wordt dankbaar gebruik gemaakt door onder andere eenden. Dit prachtige project heeft echter een mankement: sommige duikers, zoals aan de Aluminiumweg, zijn veel te laag aangelegd. Hierdoor kunnen eenden niet onder de weg door naar de andere kant zwemmen, maar moeten zij over de weg heen lopen. Volgens verschillende buurtbewoners worden hierdoor veel eenden doodgereden.

Buurtbewoners hebben dit al verschillende malen aan dgemeente doorgeven, helaas werd hier niks aan gedaan. Daarom stelde de Partij voor de Dieren de volgende actualiteitsvragen.

1. Bent u bekend met het probleem van te lage duikers, waardoor eenden over de weg lopen en het risico op aanrijdingen met eenden groot is? Zo ja, weet u of dit probleem ook bij andere duikers dan die bij de Aluminiumweg het geval is? Zo nee, wilt u onderzoeken bij welke andere duikers dit probleem ook vóórkomt?

2. Bent u bereid om maatregelen te nemen om het aantal verkeersongevallen met eenden te verlagen? Zo ja, welke maatregelen en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden op de vragen:

Antwoord ontvangen op: 27-06-2011
Beantwoording vragen op grond van artikel 34 van het Reglement van orde van de gemeenteraad.
1. Ja, het college is op de hoogte gebracht van het feit dat op genoemde locatie overstekende eenden worden doodgereden. Er zijn geen meldingen bekend van doodgereden eenden op andere locaties, dus het college ziet geen aanleiding hier onderzoek naar te doen.
2. Het Waterschap voert periodiek onderhoud uit en verwijdert op een aantal plaatsen zand uit de beek. Het is echter niet zeker of daarmee het waterpeil ter hoogte van de duiker wordt verlaagd. Het Waterschap geeft aan dat dit onderhoud rond 15 juli gaat plaatsvinden. Het college heeft onderzocht welke maatregelen verder mogelijk zijn, echter deze zijn zeer duur of kunnen overlast opleveren voor bewoners. Het college heeft derhalve besloten om geen aanvullende maatregelen te treffen.

Gerelateerd nieuws

Plaatsing hekken na zoveelste aanrijding met eend

Vandaag ontving de Partij voor de Dieren melding dat er weer een eend was overreden bij de Winkewijert, een bovengrondse s...

Lees verder

Hekjes kunnen dood eenden niet voorkomen

Na meldingen over overreden eenden bij een bovengrondse spreng in Apeldoorn besloot de Partij voor de Dieren acti...

Lees verder