Klimaat­neu­traal 2030


Alles van waarde beschermen. Alles wat schaars is eerlijk verdelen.

Willen we nog vele jaren van Apeldoorn genieten, dan moeten we nu de handen ineen slaan. De Partij voor de Dieren accepteert geen halve maatregelen voor een duurzame toekomst. Alleen als wij nu onze ecologische voetafdruk verkleinen, is er voor mensen en dieren die na ons komen genoeg voedsel, schone lucht en zuiver water.

De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespiegel. Ook Apeldoorn moet bijdragen aan de wereldwijde afspraak om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius, zodat de aarde niet onleefbaar wordt.

De gemeente neemt hierin een voortrekkersrol door milieuvervuiling aan te pakken, spaarzaam om te gaan met grondstoffen en met een lokaal klimaatbeleid de uitstoot van CO 2 en andere broeikasgassen terug te dringen.

Onze standpunten:

 • Ieder geschikt dak verdient een zonnepaneel
 • Meer energiebesparing
 • Emissievrij vervoer
 • Windmolens langs snelwegen en op industrieterreinen
 • Apeldoorn is leidend in klimaattransitie

Klimaatneutraal 2030

Wat we hebben bereikt

 • De motie "Voorkom dweilen met de kraan open" is aangenomen.

  • Dit betekent dat het college ieder jaar, vóór de behandeling van het MPB de raad moet informeren over het energiegebruik van bedrijven, stimuleringsmaatregelen in gang moet zetten om het energiegebruik terug te dringen en voor 2020 alle bedrijven gecontroleerd moeten zijn op hun energiebeleid volgens de wet milieubeheer.
 • Ondernemers binnenstad Apeldoorn gaan openstaande winkeldeuren in de winter aanpakken

 • Alle besluiten van de raad en acties van het college worden getoetst op duurzaamheid

 • Moties en amendementen aangenomen voor versnelling en betere monitoring van energieneutraliteit

 • De raad van Apeldoorn heeft een klimaatparagraaf opgenomen in haar beleid.

  Dit betekent dat de gemeente bij al haar beslissingen moet nadenken over de klimaateffecten ervan.

 • De gemeente Apeldoorn wil haar ecologische voetafdruk verlagen

  Op verzoek van de PvdD heeft de gemeente voorzichtige stappen met electische deelauto’s.

 • Gemeente gaat duurzaamheid bij horecasector promoten

  In de horecavisie van de gemeente Apeldoorn zal meer aandacht komen voor o.a. wegwerp bekers die gebruikt worden tijdens evenementen en zal worden gekeken naar het verduurzamen van horeca panden.

    word lid Doneer

Gerelateerd

Een doekje tegen het bloeden.....

Partij voor de Dieren en PvdA willen gemeentelijke verantwoordelijkheid bij beschikbaarheid menstruatiemiddelen voor vrouwen in de minima

De prijzen van eerste levensbehoeften, zoals levensmiddelen en energie, rijzen de pan uit. Steeds meer huishoudens komen niet meer rond, de koopkracht daalt en armoede neemt toe, ook in Apeldoorn. Pvda Apeldoorn en Partij voor de Dieren zien graag dat de gemeente Apeldoorn gratis en liefst duurzame menstruatieproducten beschikbaar stelt aan Apeldoornse vrouwen en meisjes die in armoede leven. Duu...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws