Successen


Successen PvdD Apeldoorn 2018:

 • Twee raadszetels bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart

Successen PvdD Apeldoorn 2016-2017:

 • Dierenwelzijnsnotitie door de raad aangenomen.
 • Ondernemers binnenstad Apeldoorn gaan openstaande winkeldeuren in de winter aanpakken
 • De motie die de PvdD heeft ingediend over het actief informatie en advies verstrekken over verduurzaming aan sportclubs wordt uitgevoerd.
 • De motie "Voorkom dweilen met de kraan open" is aangenomen. Dit betekent dat het college ieder jaar, vóór de behandeling van het MPB de raad moet informeren over het energiegebruik van bedrijven, stimuleringsmaatregelen in gang moet zetten om het energiegebruik terug te dringen en voor 2020 alle bedrijven gecontroleerd moeten zijn op hun energiebeleid volgens de wet milieubeheer.
 • Oprichting werkgroep onder leiding van Arjan Groters.
 • Steeds meer interesse voor het fractiewerk tijdens "Kijkje in de keuken"-avonden
 • Meer dan 800 bezwaren tegen komst megageitenstal.
 • Steeds meer draagvlak voor dierenwelzijn en duurzaamheid binnen de raad van Apeldoorn.
 • De gemeente Apeldoorn wil de flora, fauna en natuurgebieden in Apeldoorn beter beschermen en ontwikkelt een "gids voor ecologie en biodiversiteit"die in 2018 uitkomt.

Successen PvdD Apeldoorn 2015:

 • Betere samenwerking gemeentelijke organisaties rond dierenwelzijn.
 • Gemeente Apeldoorn koopt voortaan alleen nog sierheesters zonder bijengif.
 • Jumbo schrapt ballonnenwedstrijd tijdens feestelijke opening nieuwe supermarkt.
 • Meer aandacht voor koeien in de wei.
 • Minima kunnen strippenkaart gebruiken voor dierenbenodigdheden.
 • Moties en amendementen aangenomen voor versnelling en betere monitoring van energieneutraliteit.

Successen PvdD Apeldoorn periode 2010-2014:

 • Alle besluiten van de Raad en acties van het College worden getoetst op duurzaamheid en de PvdD heeft duidelijk dierenwelzijn, natuur en milieu op de kaart gezet;
 • er is een wethouder gekomen met dierenwelzijn en duurzaamheid in portefeuille (2010/2011);
 • we hebben een amendement ingediend en deze is aangenomen omtrent subsidieverordening: projecten rondom dieren, natuur en duurzaamheid komen in aanmerking voor subsidie (2011);
 • middels moties en amendementen hebben we gezorgd dat er niet wordt bezuinigd op Dierenbescherming, aangezien dit een wettelijke taak van de gemeente is op het gebied van opvang van (huis)dieren (2011);
 • we hebben veel moties en schriftelijke vragen ingediend tegen het LOG - hierdoor is het landbouw ontwikkelingsgebied sterk vertraagd in de planning en realisatie (2012 en 2013);
 • we hebben duidelijk aangeven dat er een ondeugdelijk plan MER ligt, stikstofdepositie (uiteindelijk bleek dit ook te kloppen en zorgde dit voor vertraging);
 • er is betere planning in het groenonderhoud gekomen, rekening houdend met faunawet, winterslaap dieren - bladblazen, maaien en snoeien (2013);
 • we hebben een motie ingediend en deze is aangenomen omtrent voorkeursbeleid voor circussen zonder (wilde) dieren (2013);
 • PvdD is initiatiefnemer Dierenwelzijnsnota, overige partijen sluiten snel aan;
 • veel aandacht middels moties en vragen voor evenementen met dieren (kamelen, struisvogels, paarden etc.);
 • veel aandacht voor meer groen en stimuleren duurzame en groene initiatieven gifafval en lelieteelt (gif);
 • veel aandacht voor (uitbreiding van) Beekbergerwoud;
 • initiatieven als Vega Friday en vegetarische bitterballen tijdens raadsvergadering.