Successen


Successen PvdD Apeldoorn raadsperiode 2018-2022

 • Twee raadszetels bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
 • Apeldoorn is uitgeroepen tot één van de meest diervriendelijke gemeenten van Nederland.
 • de motie "elektrische deelauto's" is aangenomen. Het college gaat aan de slag met de uitwerking en komt in 2019 met een voorstel.
 • Er is steun voor ons plan voor beter en betaalbaar openbaar vervoer.
 • de gemeente moet bezwaarmakers van bomenkap voortaan actief informeren over juridische mogelijkheden om bomenkap te voorkomen.
 • Er wordt in de nieuwe begroting 2019-2022 fors geïnvesteerd in groen en biodiversiteit.
 • Dieren maken op verzoek van de PvdD weer expliciet deel uit van de begroting.
 • Kinderboerderijen zijn duurzamer en diervriendelijker geworden
 • de gemeentelijke catering doet mee aan "eet geen dierendag" en "Meat Free Monday". Op deze dagen wordt het vegetarisch eten ook gepromoot.
 • Apeldoorn gaat, op aandringen van PvdD, de ecologische voetdruk verlagen.
 • Klimaatparagraaf is aangenomen. De gemeente moet bij iedere beslissing nadenken over klimaateffecten.
 • Maaike Moulijn is door de vereniging van raadsleden uitgeroepen tot raadslid van de week.
 • Er komt afvalscheiding op scholen door middel van educatieprogramma "cleanwise"
 • Raadsbrede aandacht voor zwerfvuil in Apeldoorn na enkele zwerfafvalopruimacties van de PvdD.
 • Er komt meer geld voor groene schoolpleinen
 • Op verzoek van PvdD is er financiële ondersteuning voor huisdierenopvang voor mensen die tijdelijk in zorginstelling moeten worden opgenomen.
 • Apeldoorn gaat duurzaamheid bij horecasector promoten.
 • De gemeente gaat de bestrijding van eikenprocessierupsen op natuurlijke wijze aanpakken.
 • In de publieke garages van Apeldoorn worden, daar waar mogelijk, laadpalen voor elektrische auto's en deelauto's geplaatst.
 • De gemeente zal blijven lobbyen bij het Rijk om de maximumsnelheid op de snelwegen rondom Apeldoorn omlaag te krijgen van 130 naar 100 km/u
 • Apeldoorn gaat het oplaten van ballonnen verbieden.
 • Apeldoorn informeert nu, middels het plaatsen van borden, mensen over de gevolgen van het voeren van eenden.
 • Apeldoorn wordt vanaf 2020 vuurwerkvrij!!
 • Vanaf 28 november 2019 mogen er in Apeldoorn geen ballonnen meer worden opgelaten.
 • Apeldoorn heeft groene bushokjes.
 • Apeldoorn wil in 2023 voldoen aan strenge WHO normen voor luchtkwaliteit in de stad.
 • Apeldoorn wil meer natuurinclusief gaan bouwen en bedenkt een puntensysteem om dit te gaan toetsen
 • Vanaf 2021 wordt er geen subsidie meer gegeven aan evenementen die nog gebruik maken van wegwerp plastic
 • Onze motie om de intensieve veehouderij in Apeldoorn te beperken is aangenomen!

Successen PvdD Apeldoorn raadsperiode 2014-2018:

  • Dierenwelzijnsnotitie door de raad aangenomen.
  • Ondernemers binnenstad Apeldoorn gaan openstaande winkeldeuren in de winter aanpakken
  • De motie die de PvdD heeft ingediend over het actief informatie en advies verstrekken over verduurzaming aan sportclubs wordt uitgevoerd.
  • De motie "Voorkom dweilen met de kraan open" is aangenomen. Dit betekent dat het college ieder jaar, vóór de behandeling van het MPB de raad moet informeren over het energiegebruik van bedrijven, stimuleringsmaatregelen in gang moet zetten om het energiegebruik terug te dringen en voor 2020 alle bedrijven gecontroleerd moeten zijn op hun energiebeleid volgens de wet milieubeheer.
  • Oprichting werkgroep onder leiding van Arjan Groters.
  • Steeds meer interesse voor het fractiewerk tijdens "Kijkje in de keuken"-avonden
  • Meer dan 800 bezwaren tegen komst megageitenstal.
  • Steeds meer draagvlak voor dierenwelzijn en duurzaamheid binnen de raad van Apeldoorn.
  • De gemeente Apeldoorn wil de flora, fauna en natuurgebieden in Apeldoorn beter beschermen en ontwikkelt een "gids voor ecologie en biodiversiteit"die in 2018 uitkomt.
  • Betere samenwerking gemeentelijke organisaties rond dierenwelzijn.
  • Gemeente Apeldoorn koopt voortaan alleen nog sierheesters zonder bijengif.
  • Jumbo schrapt ballonnenwedstrijd tijdens feestelijke opening nieuwe supermarkt.
  • Meer aandacht voor koeien in de wei.
  • Minima kunnen strippenkaart gebruiken voor dierenbenodigdheden.
  • Moties en amendementen aangenomen voor versnelling en betere monitoring van energieneutraliteit.

  Successen PvdD Apeldoorn raadsperiode 2010-2014:

  • Alle besluiten van de Raad en acties van het College worden getoetst op duurzaamheid en de PvdD heeft duidelijk dierenwelzijn, natuur en milieu op de kaart gezet;
  • er is een wethouder gekomen met dierenwelzijn en duurzaamheid in portefeuille (2010/2011);
  • we hebben een amendement ingediend en deze is aangenomen omtrent subsidieverordening: projecten rondom dieren, natuur en duurzaamheid komen in aanmerking voor subsidie (2011);
  • middels moties en amendementen hebben we gezorgd dat er niet wordt bezuinigd op Dierenbescherming, aangezien dit een wettelijke taak van de gemeente is op het gebied van opvang van (huis)dieren (2011);
  • we hebben veel moties en schriftelijke vragen ingediend tegen het LOG - hierdoor is het landbouw ontwikkelingsgebied sterk vertraagd in de planning en realisatie (2012 en 2013);
  • we hebben duidelijk aangeven dat er een ondeugdelijk plan MER ligt, stikstofdepositie (uiteindelijk bleek dit ook te kloppen en zorgde dit voor vertraging);
  • er is betere planning in het groenonderhoud gekomen, rekening houdend met faunawet, winterslaap dieren - bladblazen, maaien en snoeien (2013);
  • we hebben een motie ingediend en deze is aangenomen omtrent voorkeursbeleid voor circussen zonder (wilde) dieren (2013);
  • PvdD is initiatiefnemer Dierenwelzijnsnota, overige partijen sluiten snel aan;
  • veel aandacht middels moties en vragen voor evenementen met dieren (kamelen, struisvogels, paarden etc.);
  • veel aandacht voor meer groen en stimuleren duurzame en groene initiatieven gifafval en lelieteelt (gif);
  • veel aandacht voor (uitbreiding van) Beekbergerwoud;
  • initiatieven als Vega Friday en vegetarische bitterballen tijdens raadsvergadering.