Gemeen­teraad Apeldoorn maakt zich sterk voor klimaat


Motie over klimaat­pa­ra­graaf donderdag behandeld

9 oktober 2018

Het is alweer drie jaar geleden dat 195 landen een akkoord sloten om de opwarming van de aarde te beperken. Dit om de klimaatverandering, die inmiddels overal voelbaar is, niet boven een niveau uit te laten stijgen waarbij er ernstige gevaren voor de mensheid kunnen optreden.

Om dit te bereiken moet iedere overheid datgene doen wat binnen haar invloedssfeer ligt om bij te dragen aan deze doelstelling. Apeldoorn heeft in het coalitieakkoord de ambitie uitgesproken om klimaatneutraal te worden.

Om deze ambitie om te zetten in beleid is tijdens de raadsvergadering van 11 oktober een motie ingediend waarin het college verzocht wordt zo spoedig mogelijk een voorstel te doen voor een uitvoerbare en effectieve klimaatparagraaf. In dit paragraaf komen beleidsvoorstellen te staan die de gemeenteraad inzicht moet geven op de impact ervan op de klimaatproblematiek en Apeldoorn zal moeten helpen de ambitie van klimaatneutraliteit te verwezenlijken.

De motie is tijdens de raadsvergadering unaniem aangenomen.

Lees meer: https://www.destentor.nl/apeld...

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Raad Apeldoorn vergadert over intensieve veehouderij

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 oktober zal het bestemmingsplan Beemte-Noord aan bod komen. Dit gebied was ooi...

Lees verder

Beschouwingen op de MPB 2019-2022 van gemeente Apeldoorn

“Het gaat goed met Apeldoorn”, zo lezen wij in de begroting. Economisch gaat het misschien goed. Groei van het aantal bedrijv...

Lees verder