Bijdrage aan debat over toekom­stige bestem­mings­plannen voor het buiten­gebied


9 december 2011

Op 8 december j.l. was tijdens de Politieke Markt Apeldoorn de notitie aan de orde, die de kaders aangeeft hoe de toekomstige inrichting van onze buitengebieden (t.w. Veluwe, Buitengebied Noord-Oost, Wenum Wiesel, Agrarische Enclave (het stukje ten westen van Uddel), het Woud, Beekbergen en Loenen, en het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) moet worden geregeld. Dit omdat voor al deze gebieden nieuwe bestemmingsplannen in de maak zijn. Namens onze fractie voerde Jeanco Lapierre Armande het woord en zei het volgende:

Voorzitter, buitengewoon prettig dat ik vanavond de aftrap mag geven.

Het is zo dat het onderwerp dat vanavond voorligt, voor de Partij voor de Dieren een buitengewoon belangrijk onderwerp is, de eerste keer dat we hierover vergaderd hebben waren het echt technische vragen die we toen aan de ambtenaar hebben mogen stellen en aan de wethouder, en vanavond is het een politieke avond. Nou daar willen we graag dan de aftrap voor geven; ik heb hier een verhaal voorbereid en ik hoop dat u daar even naar wilt luisteren.

Het grootste deel van de nu 12000 leden van de Partij voor de Dieren is vegetariër, maar het andere deel dus niet. Wel eten zij in hoofdzaak scharrel- of biologisch vlees. Daar vindt partijbestuur prima, want behalve dierenwelzijn en milieu staat bij ons ook de persoonlijke vrijheid en de persoonlijke verantwoordelijkheid voorop. Maar wees eerlijk: vlees eten is niet nodig, veel vlees eten ongewenst en te veel vlees eten zelfs erg ongezond.

Voorzitter, veel mensen denken dat wij de veehouders de nek willen omdraaien. Dat is een enorm misverstand. Hoe zit het wel?

Veehouders in Nederland produceren veel te veel vlees, dat, zoals het een massaproduct betaamt, van middelmatig tot slechte kwaliteit is en veel te goedkoop is. De Partij voor de Dieren wil graag dat de veehouders hun inkomen behouden, maar wil tevens dat zij veel minder vlees produceren, dat dan van veel betere kwaliteit kan zijn en daarom ook veel duurder wordt. Dat is goed voor dierenwelzijn, goed voor het milieu en goed voor de volksgezondheid. Wij willen dus naar veel kleinschaliger veehouderijen toe. In het Alterra rapport kunnen we lezen dat de agrarische bedrijvigheid in onze gemeente in hoofdzaak kleinschalig is, dus dat zou hier ook zeer goed passen.

Bovendien weet iedereen die hier aanwezig is, dat voor grootschalige veehouderij in Nederland nauwelijks nog maatschappelijk draagvlak bestaat.

Maar in de notitie die vandaag voorligt, vinden we veel woorden als uitbreiding, bedrijfsontwikkeling, groei, ontwikkelingsmogelijkheden, schaalvergroting, groeipotentie. Zelfs in de agrarische enclave –helemaal ingesloten door het grootste Natura2000 gebied van Nederland en van Noordwest Europa-, waar volgens de tekst nauwelijks groeimogelijkheden zijn, ziet men toch steeds groeimogelijkheden door in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid op te nemen om bouwvlakken tot 1,5 ha te vergroten, mits…………en dan komen er een paar “niet onevenredige” aantastingen (boterzacht) langs. Dit is Natura2000, mensen! Als je in Uddel bent geboren, zul je toch een keer moeten inzien dat er daar voor jouw toekomstige veehouderij geen plaats meer is.

Apeldoorn de groene gemeente. Moeten we dan toch steeds meer druk op de omringende natuur en de leefbaarheid accepteren, steeds meer ammoniak- en mestproblemen, om over CO2-uitstoot nog maar te zwijgen? Het schijnt allemaal te kunnen: er is toch geen duidelijk beleidskader voor stikstofdepositie op de natuurgebieden die worden beschermd door de natuurbeschermingswet en als het aan de staatssecretaris ligt dan blijft dat in de nieuwe antinatuurwet ook zo. De situatie voor de natuur wordt steeds bleker, bleker en bleker. En zo’n uitbreiding wordt nog een mooi gezicht ook, we zorgen immers voor een “zorgvuldige inpassing in het landschap”. Maar willen we dat? Hoe gaat de balans tussen economische belangen en natuurwaarden in deze z.g. groene gemeente uitvallen?

Het zal u niet verbazen dat deze notitie voor ons volkomen besluitrijp is en ik heb geen vragen aan de wethouder. Als de betreffende bestemmingsplannen langskomen hoort u weer van ons.

Deze bijdrage kunt u hier terug zien.

Interessant voor jou

Jaarverslag Partij voor de Dieren Apeldoorn 2010/2011

Lees verder

Bijdrage aan debat Grondbedrijf

Lees verder

    word lid Doneer