Het planMER voor het LOG Beemte/Vaassen is ondeug­delijk


27 mei 2012

Samenvatting:
Het milieueffectrapport (planMER) dat betrekking heeft op een plan, wordt opgesteld door het bevoegd gezag en bevat ten minste: een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen activiteit, onderscheidenlijk de beschreven alternatieven kunnen hebben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn bepaald en beschreven (Art. 7.7.e wet milieubeheer).

Het huidige planMER heeft als conclusie:
“Op basis van de effectbeoordelingen kan worden gezegd dat de beoogde inplaatsingen en doorgroei van de intensieve veehouderijbedrijven wettelijk gezien mogelijk zijn” (planMER pag. 13)

Het netto-effect van de vestiging van het LOG Beemte/Vaassen op de stikstofdeposities in de nabijgelegen Natura2000-gebieden de Veluwe en de IJssel uiterwaarden is door het planMER echter niet vast te stellen, omdat daarvoor essentiële informatie in het planMER ontbreekt.

De commissie m.e.r. schrijft in haar rapport weliswaar:
“Relatie leggen tussen de toename van stikstof depositie vanuit het LOG in relatie tot afname stikstofdepositie elders.
De beschikbare informatie is opgenomen.(2.2.1, 5.3.1, Bijlage 3)”,
maar heeft over het hoofd gezien dat niet alle vereiste informatie is opgenomen.

Naar het oordeel van de Partij voor de Dieren moet deze informatie alsnog bekend worden gemaakt en in het planMER worden opgenomen, voordat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.

Hierna zal worden aangetoond in welk opzicht het planMER onvolledig is.

Situatie:
“Door de invulling van het LOG zullen meer veehouderijen zich in het gebied gaan vestigen, dan wel zullen enkele IV-bedrijven uit gaan breiden. De stikstofdepositie vanuit het LOG op de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden IJssel en Veluwe neemt hierdoor toe. Dit geldt voor alle onderzochte varianten. De toename in stikstofdepositie is relatief gering gezien de afstand van
het LOG ten opzichte van de Natura 2000-gebieden. De toename is echter in alle varianten meer dan 0.5% van de kritische depositiewaarde. Bij de plaatsing van de veehouderijen in hetLOG is daardoor een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 vereist.
Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met saldering. Veehouderijen die zich in het LOG willen plaatsen liggen momenteel dichter bij de Natura 2000-gebieden. Door de verplaatsing zal de afstand van de betreffende veehouderij ten opzichte van het Natura 2000-gebied worden vergroot. Hierdoor valt relatief gezien een afname van de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden te verwachten”. (Bestemmingsplan Beemte/Vaassen, blz.30 en planMER, blz. 66).

Met een getallenvoorbeeld zal nu duidelijk worden gemaakt hoe de bedoelde saldering in de praktijk uit zou kunnen werken:

LET OP: Alle getalswaarden geven deposities aan die de bedrijven op Natura2000-gebieden veroorzaken. Het zijn dus geen emissiewaarden, want ze stoten nog veel meer uit, maar het meeste van wat ze aan ammoniak uitstoten komt niet als depositie in de Natura2000-gebieden terecht, maar veel dichter bij de bedrijven zelf.

In de bovenste situatie veroorzaakt het reeds bestaande bedrijf binnen het LOG-gebied (het rode bolletje) een depositie van 100 en het pal naast Natura2000 gelegen bedrijf (het blauwe vierkantje), een depositie van 1000; deze is zo groot omdat dit bedrijf, een hervestiger, dicht bij Natura2000-gebied gelegen is.
In de onderste situatie, als het LOG is gevestigd, is het rode bolletje uitgebreid tot 150; er is een nieuwkomer (het groene driehoekje) gevestigd die ook 150 veroorzaakt, en de hervestiger is naar het LOG verhuisd en veroorzaakt daar ook nog “maar” 150. Er is dus een netto depositievermindering van 650 en dat was precies de bedoeling van de reconstructiewet. Voor deze berekening is het dus nodig dat je de deposities kent van alle betrokken bedrijven vóór en na vestiging van het LOG.
Tot zover dit getallenvoorbeeld.

planMER
In het planMER zijn op blz. 67 stikstofdepositiewaarden vermeld. Zij staan vermeld met als eenheid mol/ha/jr (= mol stikstof die per ha Natura2000 grondoppervlak en per jaar neerkomt; 1 mol stikstof komt overeen met 14 gram stikstof).
De eerste kolom (autonome ontwikkeling) geeft de depositiewaarden op Natura2000 gebieden aan van de bedrijven die momenteel in het gebied van het toekomstige LOG gevestigd zijn.
In de volgende zes kolommen worden de depositiewaarden weergegeven in de zes mogelijke varianten; dit zijn dus de depositiewaarden die het LOG-gebied veroorzaakt wanneer het gevestigd is.

Meer depositiewaarden worden niet vermeld (ook niet in de passende beoordeling). Met name de cruciale depositiewaarden van de hervestigers op hun oorspronkelijke locatie (in het getallenvoorbeeld 1000) ontbreken. Cruciaal, omdat zij de enige soort bedrijven zijn die voor een netto afname van de stikstofdeposities kunnen zorgen. Hierdoor is het onmogelijk om een uitspraak te doen over de netto-effecten van het vestigen van het LOG op de stikstofdeposities in de omringende Natura2000-gebieden.


Conclusie:
De veronderstelling op blz. 67 van het planMER:
“Een afname van de stikstofdepositie op de Natura2000 gebieden valt te verwachten. Dit omdat veehouderijen die zich in het LOG zullen vestigen zich per saldo verder van de Natura2000 gebieden af vestigen dan in de huidige situatie, waardoor de stikstofdepositie op de Natura2000-gebieden in verhouding afneemt. Derhalve is de beoordeling per saldo positief.”
is nergens op gebaseerd.

De ontbrekende stikstofdepositiewaarden zijn misschien nog niet bekend omdat
“De onderhandelingen met de veehouderijen vinden nog plaats. Informatie over deze veehouderijen zijn daardoor nog niet beschikbaar”,
planMER blz. 66 en 67.


In het planMER zijn alle benodigde gegevens bekend, behalve juist dit laatste gegeven.
Daarom is de conclusie van het planMER (blz. 12) dat het netto-effect op Natura2000 waarschijnlijk positief (= gunstig) is, ongegrond want zonder dit gegeven kun je daar geen enkele uitspraak o

Interessant voor jou

Bijdrage dorpsvisie Klarenbeek

Lees verder

Open brief aan het college van Burgemeester en Wethouders m.b.t. de Nederlandse Jachtmanifestatie

Lees verder

    word lid Doneer