Bijdrage dorps­visie Klarenbeek


15 april 2012

De Partij voor de Dieren staat achter het plan van BOD/D&D om alle 120 woningen aan de noordwestzijde van Klarenbeek te realiseren. Wij hebben daar verschillende overwegingen voor.
In de eerste plaats is bouwen op één lokatie altijd efficiënter en zij kan wellicht duurzamer uitgevoerd worden; misschien kan het ons zelfs een sporthal opleveren.

In de tweede plaats zijn wij niet vóór verdere woningbouw op lokatie 4, bij de Hessen Allee. Vergeleken met de oorspronkelijke dorpsvisie uit 2003 moeten we constateren dat de tijden veranderd zijn en men sinds die tijd betere inzichten is gaan ontwikkelen over natuurwaarden. Op 400 m afstand van lokatie 4 stroomt de Beekbergse Beek en deze is onderdeel van de belangrijke EHS de Beekbergse Poort. In het ontwerpbestemmingsplan Klarenbeek (januari 2010) kan men hierover lezen:
Klarenbeek ligt in het plangebied van het project Beekbergse Poort. De Beekbergse Poort is een uniek gebied met bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten en hoge natuurwaarden. In delen ervan is de ruimtelijke inrichting verrommeld en komt een mindere waterkwaliteit voor. De verstedelijking dringt het gebied binnen en tast de landelijkheid aan en maakt het voor groene dragers, zoals landbouw, natuur en landgoederen, steeds moeilijker. Door aanleg van wegen en bebouwing ontstaan ook barrières. Dit leidt tot een versnippering van de groene gebieden en een steeds grotere afstand tussen de natuurgebieden onderling. Hierdoor zijn de verschillende landschapstypen steeds moeilijker van elkaar te onderscheiden. Verder is het noodzakelijk om de kwaliteit van bestaande natuurgebieden te verbeteren.

Het doel van het programma Beekbergse Poort is om te komen tot een ruimtelijke en kwalitatieve verbetering van het gebied door:

• het versterken van de ecologische variatie;
• het realiseren van ecologische verbindingszones


Zoals ik al aangaf bevindt deze EHS zich op 400 m van de bedoelde bouwlocatie 4 en dat is naar het idee van de Partij voor de Dieren gevaarlijk dichtbij. Wel is al eerder onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de EHS: in de door Arcadis uitgevoerde voortoets Natura 2000 van october 2009 wordt, om blijvende verdroging van het gebied te voorkomen, dringend geadviseerd om in ieder geval grondwaterneutraal te bouwen. Ik verwijs hier kortheidshalve naar hoofdstuk 5.6. En in de quickscan flora en fauna Hessen Allee 9-23 van november 2009, uitgevoerd door Econsultancy, die handelt over het nieuwe rijtje aan de Hessen Allee, wordt aanbevolen om t.a.v. beschermde diersoorten mitigerende maatregelen te nemen. Deze quickscan is echter in november uitgevoerd, en kan dus niet volledig zijn. Resumerend: zouden wij, als het niet nodig is, Klarenbeek zuidoost niet liever met rust laten? Als derde en laatste argument tegen bouw aan de Hessen Allee willen wij niet meedoen aan in de achterkamertjes gemaakte onbewijsbare afspraken met projectontwikkelaar Synchroon. Die tijden moet Apeldoorn maar eens achter zich laten. Ten aanzien van de Hulsbosch vinden wij dat deze zich zal moeten aanpassen en in het voorzieningencluster een prima onderkomen zal kunnen vinden. Het zal even wennen zijn, maar dat is wel de beste oplossing. Dan een laatste opmerking. Wij vinden het uiterst verontrustend dat in de oorspronkelijke dorpsvisie uit 2003 vrijwel geen en in de nu voorliggende aangepaste versie totaal geen aandacht aan de grote natuurwaarden rondom Klarenbeek wordt gegeven. Niemand lijkt zich daarover te bekommeren. Alles gaat over stenen en euro’s. Wij vinden dat ook in een dorpsvisie iets over de zo dichtbij gelegen EHS gezegd moet worden en u kunt van ons dan ook een motie met een aanvullende tekst daarover verwachten.

Interessant voor jou

Bijdrage aan debat Grondbedrijf

Lees verder

Het planMER voor het LOG Beemte/Vaassen is ondeugdelijk

Lees verder

    word lid Doneer