Amen­dement Stik­stof­s­tra­tegie


MPB 2023-2026

1 november 2022

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 10 november 2022, gehoord de beraadslagingen over de MPB 2023,

Overwegende dat

  • er een stikstofstrategie wordt opgesteld
  • deze strategie vooral gericht lijkt op het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen
  • in de omgevingsvisie, Apeldoorn2040 en in het coalitieakkoord stikstofvermindering voor natuurherstel uitdrukkelijk wordt genoemd
  • er op de Veluwe 70-95% minder stikstof uitgestoten moet worden voor natuurherstel

Besluit om onder programma Door! Met de buitenstad onder nieuwe ontwikkeling stikstof de volgende zin toe te voegen.

“In de op te stellen stikstofstrategie wordt beschreven hoe de stikstofreductie van 70-95% in Apeldoorn behaald gaat worden, welke maatregelen daarvoor getroffen worden en hoe gemonitord wordt of het natuurherstel daadwerkelijk plaatsvindt.”

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen