Amen­dement: Biogas uit mest­ver­gisting is groen noch duurzaam


14 november 2013

Ingediend in de vergadering van de raad van de gemeente Apeldoorn op 14 november 2013

Gehoord de beraadslagingen over de MPB 2014-2017,

De ondergetekende stelt m.b.t. programma 4 van de MPB 2014-2017 het volgende amendement voor:

Op blz. 91 van bovengenoemd voorstel

“Ten behoeve van opschaling biogas zal gemeente Apeldoorn bijdragen aan de realisatie van een regionaal biogasnetwerk waarop boeren die mest vergisten kunnen aansluiten. Het biogasnet kan worden aangesloten op het aardgasnet, zodat er een vergroening plaats vindt van het aardgasnet”

Te wijzigen in

“Ten behoeve van duurzame energieopwekking investeert de gemeente Apeldoorn in zonnepanelen en zonneboilers op daken van gemeentelijk vastgoed zoals gemeentehuis, scholen en maatschappelijk vastgoed.”

Toelichting

Dit amendement beoogt echt duurzame energieopwekking te stimuleren en niet het mestprobleem van de meest vervuilende sector op te lossen.

M. Moulijn, vervangend fractievoorzitter Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen