Amen­dement: Meer burger­kracht


14 november 2013

Ingediend in de vergadering van de raad van de gemeente Apeldoorn op 14 november 2013

Gehoord de beraadslagingen over de MPB 2014-2017,

De ondergetekende stelt m.b.t. programma 1 van de MPB 2014-2017 het volgende amendement voor:

Op blz. 40 van bovengenoemd voorstel de volgende wijziging door te voeren:

De teksten onder de kopjes “Verbreding en intensivering lobby” en “Investeringsbudget” worden verwijderd. Dit wordt gewijzigd in:

“Aanjaag- en lobbygelden voor burgerinitiatieven

Burgers en bedrijven die (bij voorkeur op non-profit basis ) initiatieven willen ontplooien en die bijdragen aan de ambities die de gemeente Apeldoorn in de structuurvisie “ Apeldoorn biedt ruimte” heeft geformuleerd (te weten Lokale duurzaamheid, Toeristisch toplandschap, Comfortabele gezinsstad en Innovatie in economische topsectoren), worden ondersteund en gestimuleerd bij het realiseren van hun initiatief vanuit de gemeente. Er zijn budgetten beschikbaar voor de initiatiefnemers om te lobbyen bij potentiële geldschieters en voor eventueel benodigde cofinanciering. Op die manier wil de gemeente Apeldoorn de burgerkracht in de samenleving stimuleren en haar ambities verwezenlijken.”

Om dit te financieren worden de middelen die begroot waren voor “Verbreding en intensivering lobby” en “Investeringsbudget” vrijgemaakt en toegevoegd aan een nieuwe post “Aanjaag- en lobbygelden voor burgerinitiatieven”.

Toelichting

Dit amendement beoogt initiatieven vanuit de samenleving, die bijdragen aan de gemeentelijke ambities financieel en materieel te ondersteunen.

M. Moulijn, vervangend fractievoorzitter Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Fielex

Lees verder

Amendement: Biogas uit mestvergisting is groen noch duurzaam

Lees verder

    word lid Doneer