Amen­dement Fielex


13 juni 2013

De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op donderdag 13 juni 2013,

overwegende dat:

door de huidige beleidsregels met betrekking tot perifere en grootschalige detailhandel uitbreiding van Fielex tuinmeubelen en kampeerartikelen (Kanaal Noord 190) niet toegestaan kan worden;
dit detailhandelsbeleid momenteel herijkt wordt en daarbij een stringente ‘sterfhuisconstructie’ voor winkels in de Kanaalzone, mede in het licht van de nieuwvestiging van Jysk, in de nabije toekomst niet meer opportuun lijkt;
de gemeentelijke plannen voor de Kanaalzone inmiddels ingrijpend veranderd zijn;
wanneer deze ondernemer zou moeten wachten op het nieuwe detailhandelsbeleid en vervolgens een bestemmingsplanwijziging zou moeten aanvragen dit grote vertraging en hoge kosten oplevert;
dit niet billijk zou zijn, gezien het reeds lange traject, dat al sinds 2005 loopt, en de constructieve houding van Fielex hierin;
nieuwbouw op deze locatie een boost voor de omgeving zal zijn;
een planologische uitzondering dus op zijn plek is

wijzigt het voorstel “Bestemmingsplan Sleutelbloemstraat en omgeving” als volgt:

1. de beantwoording van de zienswijze van Fielex tuinmeubelen en kampeerartikelen zoals opgenomen in de bij het bestemmingsplan behorende zienswijzennota onder nummer 3.3. komt als volgt te luiden:

De detailhandelsvestiging van Fielex tuinmeubelen en kampeerartikelen is gevestigd op het adres Kanaal Noord 190 en gelegen binnen het herstructureringsgebied Kanaalzone. Vanuit het project Kanaalzone is de herontwikkeling van Sleutelbloemstraat en omgeving eind verleden jaar voor de (middel) lange termijn uitgesteld. Dit betekent dat er anders naar het gebied kan worden gekeken; herontwikkeling naar een wonen-werk milieu kan (vooralsnog) worden verlaten; thans kan meer ingezet worden op het faciliteren van de aanwezige bedrijvigheid en het voorkomen dat het gebied verpaupert en levensvatbaarheid verliest.

Wij achten daarom het vasthouden aan de gemeentelijke beleidsnota ‘Perifere en grootschalige detailhandel gemeente Apeldoorn’ (januari 2010) voor bestaande PDV-winkelvoorzieningen binnen de Kanaalzone niet langer gewenst. In deze nota is namelijk bepaald dat voor de Kanaalzone in verband met transformatie van het gebied ingezet wordt op de afbouw van de bestaande PDV-winkels en uitbreiding of nieuwvestiging niet worden toegestaan. Wij wensen voor het bedrijf Fielex een uitzondering te maken door tegemoet te komen aan de zienswijze. Daartoe dient op de verbeelding (blad 2) behorend bij het bestemmingsplan “Sleutelbloemstraat en omgeving” binnen het bouwvlak van het perceel gelegen naast Kanaal Noord 190 (bestemming ‘Bedrijventerrein’) en behorend tot het terrein van Fielex de aanduiding ‘detailhandel’ te worden opgenomen. Zie ook de aangehechte verbeelding.

2. Overeenkomstig punt 1 van dit amendement het conceptraadsvoorstel, conceptraadbesluit en het bestemmingsplan aan te passen.

SGP, Evert Mulder Partij voor de Dieren, Maaike Moulijn

PvdA, Fokko Spoelstra GroenLinks, Michael Boddeke

DPS, Henk van Mullem Gemeentebelangen, Annie Wolters

VVD, Sytse Wiering Leefbaar Apeldoorn, Roeli Maertens

ChristenUnie, Roelof Veen CDA, Peter Buijserd

PSA, Bonnie ten Damme-Boevé D66, Ahmet Alkas


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Bedrijventerrein Klarenbeek

Lees verder

Amendement: Meer burgerkracht

Lees verder

    word lid Doneer