Amen­dement: Bedrij­ven­terrein Klarenbeek


30 mei 2013

De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op
30 mei 2013,

Gehoord de beraadslagingen over het ontwerpbestemmingsplan Klarenbeek,

Overwegende dat

ï‚· In het ontwerpbestemmingsplan Klarenbeek op blz. 40 wordt vermeld: “De
ontwikkeling van een bedrijventerrein in het gebied achter de woningen aan de
zuidzijde van de Hessen Allee is, met uitzondering van het hiervoor
beschreven uitbreidingsplan van de Klarenbeekseweg 84, niet opgenomen in
dit bestemmingsplan. De ontwikkeling is wel beschreven in de Dorpsvisie
Klarenbeek, maar zal pas planologisch worden geregeld bij concrete
verzoeken. Deze zijn er niet.”
ï‚· In de Dorpsvisie Klarenbeek van september 2003 op blz. 38 niet wordt gerept
van een bedrijventerrein, maar dat dit als volgt wordt geformuleerd: “Aan de
zuidzijde van het dorp is ruimte gereserveerd voor een bedrijvenstrip voor
twee of drie,naar maat en schaal in het dorp passende, kleine bedrijven met
een directe binding aan Klarenbeek. Het gaat om bestaande kleine bedrijven
die op hun huidige locatie in het dorp of buitengebied niet meer uit de voeten
kunnen. Hier is ook een combinatie van wonen en werken mogelijk. Bedrijven
met een grotere uitbreidingsbehoefte kunnen zich vestigen op het
nabijgelegen bedrijventerrein Kieveen of op een bedrijventerrein elders”.
ï‚· De term “bedrijventerrein” slecht past bij het dorp Klarenbeek,
Besluit op blz. 40 van het ontwerpbestemmingsplan de zin
“De ontwikkeling van een bedrijventerrein in het gebied achter de woningen aan de
zuidzijde van de Hessen Allee is, met uitzondering van het hiervoor beschreven
uitbreidingsplan van de Klarenbeekseweg 84, niet opgenomen in dit
bestemmingsplan”

te vervangen door:

“De ontwikkeling van een bedrijvenstrip voor twee of drie, naar maat en schaal in het
dorp passende, kleine bedrijven met een directe binding aan Klarenbeek, in het
gebied achter de woningen aan de zuidzijde van de Hessen Allee is, met
uitzondering van het hiervoor beschreven uitbreidingsplan van de Klarenbeekseweg
84, niet opgenomen in dit bestemmingsplan.”

En gaat over tot de orde van de dag.

M. Moulijn, waarnemend fractievoorzitter PvdD


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Ruimte voor dierenwelzijn

Lees verder

Amendement Fielex

Lees verder

    word lid Doneer