Motie vreemd aan de orde: Natuur en Milieu Educatie


14 november 2013

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 14 november 2013,

Constaterend dat

de subsidie van € 400.000 aan Accres voor natuur- en milieu educatie (NME), conform de bezuinigingstaakstelling uit de MPB 2012-2015, wordt afgebouwd,
er momenteel nog € 267.000 aan subsidie resteert,
pogingen van Accres en de gemeente om de functie van NME op een andere manier voort te zetten nog niet zijn gelukt,
het bedrag van € 267.000 nu vrijvalt doordat Accres de NME-functie al in 2013 beëindigt,
is afgesproken dat er alles aan gedaan zou worden om natuur- en milieu educatie in Apeldoorn zonder gemeentelijke bijdrage te behouden c.q. op een andere manier weg te zetten,

Draagt het college op

om het resterende bedrag van € 267.000 niet aan te wenden voor frictiekosten (zie Turap blz. 19),
om andere mogelijkheden te onderzoeken die de functie van NME kunnen invullen,

NME vervult een zeer positieve rol bij de ontwikkeling van de Apeldoornse burgers en levert een positieve bijdrage aan het Apeldoornse onderwijs.

Bovendien zijn vele mogelijkheden nog niet onderzocht.

en gaat over tot de orde van de dag.

M. Moulijn, waarnemend fractievoorzitter Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: de afvalscheider beloond

Lees verder

Motie: Eerlijk bankieren

Lees verder

    word lid Doneer