Motie: Eerlijk bankieren


14 november 2013

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 14 november 2013,

Gehoord de beraadslagingen over de Meerjaren Programma Begroting 2014-2017,

Constaterende dat:

De gemeente Apeldoorn een grote organisatie is, bestaande uit verschillende diensten;
De gemeente Apeldoorn een duurzaam en sociaal inkoopbeleid heeft.

Overwegende dat:

De gemeente veel geld beheert en rente betaalt aan de bank;
Het beleid van banken op het punt van arbeidsrechten, gezondheid, transparantie, belasting en corruptie, klimaatverandering, wapens, bonussen, mensenrechten, dierenwelzijn en natuur vaak te wensen over laat, afgaande op www.eerlijkebankwijzer.nl (van Oxfam Novib, FNV, Milieudefensie, Dierenbescherming, IKV Pax Christi en Amnesty International);
De enige banken die op alle hiervoor genoemde punten een gedegen, ethisch verantwoord beleid voeren de ASN Bank en Triodosbank zijn;
De gemeente Apeldoorn een rekening bij ABN Amro heeft, terwijl deze bank op het gebied van belasting en corruptie, dierenwelzijn, gezondheid en klimaatverandering, volgens de eerlijke bankwijzer ondermaats scoort;
Van een overheid verwacht mag worden dat zij (belasting)geld niet onderbrengt bij een bank die op belangrijke thema’s onvoldoende presteert maar hier op een (maatschappelijk) verantwoorde manier mee omgaat;

Draagt het college op

De mogelijkheden te onderzoeken om alle gemeentelijke bankrekeningen onder te brengen bij eerlijke banken, dat wil op dit moment zeggen: ASN Bank of Triodos;
De uitkomsten van dit onderzoek terug te koppelen aan de raad.

en gaat over tot de orde van de dag.

M. Moulijn, waarnemend fractievoorzitter Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie vreemd aan de orde: Natuur en Milieu Educatie

Lees verder

Amendement: Natuur en Milieu Educatie

Lees verder

    word lid Doneer