Amen­dement: Natuur en Milieu Educatie


14 november 2013

Ingediend in de vergadering van de raad van de gemeente Apeldoorn op 14 november 2013

Gehoord de beraadslagingen over de begrotingswijziging bezuinigingen Accres (agendapunt 9c),

De ondergetekende stelt m.b.t. de Productbegrotingswijziging Nr.11, Wijziging productbegroting van de eenheden RL en JZW voor het dienstjaar 2013,

het volgende amendement voor:

Product nr. 922, € 260.000 lump sum subsidie Accres, wordt geschrapt.

Het vrijkomende bedrag wordt anders besteed:

de subsidie van € 400.000 aan Accres voor natuur- en milieu educatie (NME), conform de bezuinigingstaakstelling uit de MPB 2012-2015, wordt afgebouwd,
er resteert momenteel nog € 260.000 aan subsidie,
pogingen van Accres en de gemeente om de functie van NME op een andere manier voort te zetten zijn nog niet gelukt,
het bedrag van € 260.000 valt nu vrij doordat Accres de NME-functie al in 2013 beëindigt,
NME vervult een zeer positieve rol bij de ontwikkeling van de Apeldoornse burgers en levert een positieve bijdrage aan het Apeldoornse onderwijs.
er is afgesproken dat er alles aan gedaan zou worden om natuur- en milieu educatie in

Apeldoorn zonder gemeentelijke bijdrage te behouden c.q. op een andere manier weg te zetten,

Vele mogelijkheden zijn nog niet onderzocht,

door de voorgestelde wijziging krijgt de gemeente de ruimte om andere mogelijkheden te onderzoeken die de functie van NME kunnen invullen.

en gaat over tot de orde van de dag.

M. Moulijn, waarnemend fractievoorzitter Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Eerlijk bankieren

Lees verder

Amendement: Minimabeleid ook voor huisdieren

Lees verder

    word lid Doneer