Amen­dement: Mini­ma­beleid ook voor huis­dieren


14 november 2013

Ingediend in de vergadering van de raad van de gemeente Apeldoorn op 14 november 2013

Gehoord de beraadslagingen over de MPB 2014-2017,

De ondergetekende stelt m.b.t. programma 6 van de MPB 2014-2017 het volgende amendement voor:

Op blz. 115 van de MPB 2014-2017 onder produkt 614 wordt de volgende zinsnede toegevoegd:

“In Apeldoorn kunnen mensen die in ernstige financiële problemen zijn gekomen en die huisdieren bezitten, in aanmerking komen voor bijzondere bijstand t.b.v. voedsel en diergeneeskundige hulp voor hun huisdieren”.

Om dit te financieren wordt de maaltijdbijdrage van de gemeenteraad (product griffie gemeenteraad) ten bedrage van € 20.000 toegevoegd aan het gemeentelijk minimabeleid.

Toelichting

Dit amendement beoogt dat huisdiereigenaren die kampen met financiële problemen niet gedwongen worden om afstand te doen van hun huisdier, waardoor de opvangkosten van het dierenasiel oplopen. Noch dat financiële problemen leiden tot dierenverwaarlozing.

En gaat over tot de orde van de dag.

M. Moulijn, waarnemend fractievoorzitter PvdD


Status

Voor

Tegen