Amen­dement: Meer hand­having


14 november 2013

Ingediend in de vergadering van de raad van de gemeente Apeldoorn op 14 november 2013

Gehoord de beraadslagingen over de MPB 2014-2017,

De ondergetekende stelt m.b.t. programma 2 van de MPB 2014-2017 het volgende amendement voor:

Op blz. 61/62 van bovengenoemd voorstel de volgende zinsnede toe te voegen:

“ Het aantal toezichthouders wordt vergroot om de handhaving te verbeteren.”

Om dit te financieren wordt jaarlijks € 87.000,-- extra bezuinigd op de post Bestuur, Organisatie, Burgerzaken en Financiën, post 001 Effect vermindering aantal wethouders. De maximaal 5 nieuwe wethouders worden geacht om voor 0,8 FTE te gaan werken. Het vrijgekomen budget wordt vervolgens toegevoegd aan de post 140 Openbare orde en veiligheid.

Toelichting

Dit amendement beoogt extra middelen beschikbaar te stellen aan de dienst Toezicht Houders Openbare Ruimte om beter te handhaven bij o.a. vuurwerkoverlast, zwerfafval, milieudelicten, controle luchtwassers, evenementen met dieren en andere zaken die te weinig aandacht krijgen vanwege de krappe bezetting.

M. Moulijn, vervangend fractievoorzitter Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Minimabeleid ook voor huisdieren

Lees verder

Amendement: Dierenasiel krijgt geen subsidie

Lees verder

    word lid Doneer