Amen­dement: Dieren­asiel krijgt geen subsidie


14 november 2013

Ingediend in de vergadering van de raad van de gemeente Apeldoorn op 14 november 2013

Gehoord de beraadslagingen over de MPB 2014-2017,

De ondergetekende stelt m.b.t. programma 2 van de MPB 2014-2017 het volgende amendement voor:

Op blz. 27 van bovengenoemd voorstel de volgende wijziging door te voeren:

De tekst “Reductie subsidie dierenasiel”

Te wijzigen in: “reductie wettelijke bijdrage dierenasiel”

Dit corrigeert een fout die telkens weer in de MPB terecht komt.

M. Moulijn, vervangend fractievoorzitter Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen