Amen­dement: Dieren­asiel krijgt geen subsidie


14 november 2013

Ingediend in de vergadering van de raad van de gemeente Apeldoorn op 14 november 2013

Gehoord de beraadslagingen over de MPB 2014-2017,

De ondergetekende stelt m.b.t. programma 2 van de MPB 2014-2017 het volgende amendement voor:

Op blz. 27 van bovengenoemd voorstel de volgende wijziging door te voeren:

De tekst “Reductie subsidie dierenasiel”

Te wijzigen in: “reductie wettelijke bijdrage dierenasiel”

Dit corrigeert een fout die telkens weer in de MPB terecht komt.

M. Moulijn, vervangend fractievoorzitter Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Meer handhaving

Lees verder

Motie vreemd aan de orde van de dag "Apeldoorn steunt oproep Den Haag"

Lees verder

    word lid Doneer