Stallen niet beter beveiligd tegen brand dan een opslag­loods met wc-rollen


15 juni 2011

Op 8 juni 20110 woedde er een grote brand in een varkersstal in Merselo, Limburg. In de stal bevonden zich zo'n vier- à vijfduizend varkens, waarvan er slechts zo’n 150 zijn gered. Stichting Wakker Dier heeft de noodklok geluid omdat dit soort branden met verschrikkelijke gevolgen regelmatig voorkomt. Ook LTO en de Dierenbescherming hebben aangedrongen op maatregelen. Dit jaar zijn er al 12 branden geweest met meer dan 110.000 slachtoffers, aldus Wakker Dier. Op dit moment vallen stallen onder lichte industrie. Daarom hoeft een stal wettelijk gezien niet beter beveiligd te worden tegen brand, dan een opslagloods met wc-rollen. Dit baart Partij voor de Dieren ernstige zorgen. Vooral vanwege het feit dat we net de droogste lente in ten minste 100 jaar hebben gehad en het risico op brand sterk is verhoogd.

Daarom stelden zijn het college de volgende vragen :

1. Wordt bij de vergunningverlening van stal(ver)bouw in onze gemeente rekening gehouden met de brandveiligheid? Zo ja, hoe, welke criteria gelden er? Zo nee, is het college van plan om naar aanleiding van de bovengenoemde alarmerende geluiden alsnog criteria te stellen aan de brandveiligheid van stallen bij de vergunningverlening? Zo ja, op welke termijn kan de gemeenteraad hiervoor een voorstel verwachten? Zo nee, waarom niet?

2. In hoeverre zijn de brandweerkorpsen in onze gemeente voorbereid op een stalbrand? Doen zij bijvoorbeeld ook brandoefeningen met vee in stallen? En welke korpsen doen dit wel en welke niet? Zo nee, waarom niet? Is het college bereid de brandweerkorpsen te verzoeken om dit soort oefeningen te gaan doen en deze oefeningen te rapporteren aan de gemeenteraad?

3. Zijn er in de gemeente nog andere maatregelen getroffen om een drama, zoals in Merselo, te voorkomen? Zo ja, welke?

4. Vindt u de aanpak van stalbranden in Apeldoorn toereikend? Wilt u uw antwoord s.v.p. motiveren.

5. Is het college van plan om (nog andere) maatregelen te treffen om stalbranden te voorkomen? Zo ja, welke en op welke termijn kan de gemeenteraad een voorstel hiertoe tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd nieuws

Gemeentefractie bespreekt het het ontbreken van duidelijke keuzes en een lange termijn visie

In de reactie op de Voorjaarsnota in Apeldoorn spreekt de partij over duurzame alternatieven. Zo stellen zij dat groen juis...

Lees verder

Gemeente acht vissen belangrijker dan eenden

Uit antwoorden van het B & W Apeldoorn op vragen van Partij voor de Dieren blijkt dat vissen voorrang krijgen boven een...

Lees verder