Actu­a­li­teits­vragen Kame­lenrace maandag 9 juni 2014


Indiendatum: jun. 2014

Actualiteitsvragen Kamelenrace maandag 9 juni 2014.
Vergadering gemeenteraad Apeldoorn van donderdag 5 juni 2014.


Geachte college van B&W,

Vorig jaar werden in Apeldoorn een struisvogelrace en een kamelenrace georganiseerd. GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben hierover vorig jaar een motie ingediend. Daarnaast zijn er stevige en constructieve gesprekken gevoerd met de dierenwelzijnswethouder door zowel politieke partijen als de Dierenbescherming.
Op basis hiervan is toegezegd dat bekeken zou worden in hoeverre het mogelijk is om vergunningen voor dit soort dieronvriendelijke evenementen te weigeren op basis van aantasting van de openbare orde en veiligheid. Daarnaast was de wethouder van plan om het gesprek aan te gaan met vergunningaanvragers om alternatieven te bespreken.

Aankomende maandag vindt er weer een kamelenrace plaats in Apeldoorn.
Wij stellen u hierover de volgende vragen:

1. Is er bekeken of de vergunning geweigerd kon worden op basis van aantasting van de openbare orde en of openbare veiligheid ? Zo ja, wat waren de bevindingen? Zo nee, waarom niet?

2. Is er een gesprek geweest met de vergunningaanvragers om alternatieven te bespreken? Zo ja, wat was het resultaat van dit gesprek? Zo nee, waarom niet?

3. Uit onderzoek blijkt dat kamelen stressgevoelige dieren zijn, die lijden onder schreeuwende mensen en harde muziek. Worden er in vergunningen voor dergelijke evenementen voorwaarden opgenomen om geluid(soverlast) ten behoeve van de dieren te beperken? Zo ja, welke voorwaarden zijn in dit specifieke geval gesteld? Zo nee, waarom niet?

4. Dit evenement wordt georganiseerd door een café. Aannemelijk is dat hierbij ook de nodige alcohol vloeit, met als risico een verdere aantasting van het dierenwelzijn.In de paardensport is het om die reden verboden om met alcohol op een paard te rijden. Worden er bij dit soort evenementen voorwaarden gesteld aan de alcoholconsumptie van de berijders? Zo ja, welke voorwaarden zijn er in dit
specifieke geval gesteld en wordt hierop gecontroleerd? Zo nee, waarom niet?

5. Wordt er bij de vergunningverlening van dit soort evenementen specifieke voorwaarden gesteld aan het dierenwelzijn bijvoorbeeld als het gaat om de dikte van de zandlaag, het hekwerk en de breedte van de baan? Zo ja, welke specifieke voorwaarden zijn er in dit specifieke geval gesteld? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Harry Voss
Fractie Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Actualiteitsvragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over toegang leegstaande panden bij incidenten

Lees verder

Schriftelijke vragen over gifvrij Apeldoorn

Lees verder

    word lid Doneer