Schrif­te­lijke vragen PvdD Vogel­griep


Indiendatum: dec. 2014

Op verschillende plaatsen in het land is vogelgriep uitgebroken.

Inmiddels zijn er al 242.000 eenden en kippen vergast. Dat er zoveel doden zijn, komt door de enorme schaal waarop de dieren gehouden worden. Deze grote kippenschuren zijn bronnen van ziekten al MRSA, EHEC, ESBL en soms de vogelpest. Ziekten die niet alleen gevaarlijk zijn voor dieren, maar ook voor mensen. Ook kunnen zoveel dieren in een schuur alleen worden gehouden als je dierenwelzijnswetten grootschalig, veelvuldig en structureel overtreedt. In het rapport “Naleving dierenwelzijnswetgeving in de vee-industrie 2014” van Stichting Dier en Recht en Varkens in Nood wordt het aantal overtredingen geschat tussen de 2,7 en 3,4 miljard, waarvan 95% in de pluimveehouderij. Het gaat bijvoorbeeld om het onthouden van individuele medische zorg, te weinig stro, vaak hebben vleeskippen ooginfecties en longproblemen door het te hoge ammoniakgehalte in de lucht, ze hebben last van contactdermatitis, er wordt doelbewust gefokt met zieke kippensoorten (met name de plofkip, deze kip bezwijkt doorgaans na 6 weken onder het eigen gewicht).

Het is geen wonder dat deze dieren extra vatbaar zijn voor de vogelgriep. De grote concentratie van deze dieren zorgt ervoor dat dit een tikkende tijdbom is. Prof. Rob Goldbach van de leerstoelgroep Virologie (WUR) stelt het volgende: “Anders dan wilde dieren, die voortdurend blootstaan aan virussen zonder dat ze dreigen uit te sterven, leggen dieren in de intensieve veehouderij massaal het loodje als er weer een pathogeen aandient. Misschien moeten ze meer in contact komen met de natuur, zodat hun immuunsysteem meer prikkels krijgt om zich te ontwikkelen. Misschien moeten we gewoon af van het systeem van onze intensieve veehouderij.” En veterinaire epidemioloog prof. Mart de Jong stelt: “Het contact tussen bedrijven is zo intensief, de dichtheid van kippen zo hoog, dat als het virus hier op een bedrijf opduikt de hele vallei is afgeschreven. Dat is het gevolg van de hoge dichtheden in de sector.” Ds Paul Blom uit Barneveld stelt in een column dat er sinds de vorige uitbraak van vogelgriep bitter weinig is veranderd. Volgens hem komt dit door de verstoorde verhouding tussen mens en dier. “Koeien en kippen moeten topsportprestaties leveren om economisch rendabel te zijn. Als ze het niet doen draaien banken de geldkraan dicht en gaan agrarische bedrijven failliet. In dit scenario doet een griepvirus meteen de stoppen doorslaan.”

Onze fractie maakt zich hier ernstige zorgen over en stelt de volgende vragen:

1) Hoeveel pluimveehouderijen kent Apeldoorn en om hoeveel en welke dieren gaat het?
2) Hoe heeft het college zich voorbereid op een eventuele uitbraak van vogelgriep in onze gemeente en/of in een straal van 10 km?
3) Wat doet het college om ervoor te zorgen dat het dierenwelzijn van pluimvee in onze gemeente gewaarborgd wordt? Met andere woorden op welke wijze levert het college een bijdrage aan de naleving van de dierenwelzijnswetgeving in onze gemeente als het gaat om ons pluimvee?
4) Wat doet het college eraan om de intensiviteit van de pluimveehouderij in Apeldoorn te verkleinen?
5) Wat doet het college eraan om de volksgezondheid van onze inwoners te beschermen als het gaat om de uitbraak van besmettelijke dierziekten?
6) Wat zou de gemeente verder kunnen doen om het dierenwelzijn van pluimvee in onze gemeente te verbeteren, de kans op de uitbraak van besmettelijke dierziekten te verkleinen en de volksgezondheid van onze inwoners beter te beschermen als het de uitbraak van besmettelijke dierziekten betreft?
7) Is het college bereid om de extra maatregelen bij het antwoord op vraag 6 ook te nemen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,

M. Moulijn, waarnemend fractievoorzitter

Indiendatum: dec. 2014
Antwoorddatum: 6 jan. 2015

Beantwoording vragen:

1 .Hoeveel pluimveehouderijen zijn er in de gemeente Apeldoorn en om hoeveel en welke dieren gaat het?

In de gemeente Apeldoorn bevinden zich 30 bedrijven of inrichtingen waar pluimvee is gemeld of vergund. Ze vallen onder de categorieën: leghennen, vleeskuikens en overige pluimvee. Het vergunde aantal varieert tussen de 10 en 169.000 stuks. Het volgens melding of vergunning totaal aantal pluimvee is 385.460 dieren.

2. Hoe heeft het college zich voorbereid op een eventuele uitbraak van vogelgriep in onze gemeente en/of in een straal van 10 km?

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is verantwoordelijk voor de bestrijding van dierziekten, waaronder de vogelgriep. Om de uitbraak van vogelgriep in Nederland te bestrijden zijn er (landelijk) diverse maatregelen genomen. Zodra melding is gemaakt van een mogelijke besmetting, geldt een bedrijf als verdacht. Het bedrijf wordt dan geblokkeerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dat wil zeggen: de veehouder mag geen dieren of dierlijke producten meer afvoeren van zijn bedrijf. Het ministerie van EZ informeert de gemeenten regelmatig over de bestrijding van de vogelgriep. Daarnaast heeft het ministerie een informatienummer (24 uur per dag, 7 dagen per week) beschikbaar gesteld voor vragen. De gemeente Apeldoorn heeft de uitbraak van de vogelgriep nauwgezet gevolgd en we hebben meteen gekeken of er zich in onze gemeente pluimveehouderijen bevinden en waar. Binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn aanvullende afspraken gemaakt, waaronder hoe hulpverleningsdiensten dienen te handelen hij een incident op een verdacht beschouwd bedrijf. Tot slot speelt de zogeheten GRIP-structuur hierbij een rol. Met deze bestuurlijke en organisatorische structuur kunnen wij adequaat reageren op crisissituaties als deze.

3. Wat doet het college eraan om de intensiviteit van de pluimveehouderijen in Apeldoorn te verkleinen en zo de risico's te beperken?

De bestaande situatie rondom de aanwezige pluimveehouderijen in Apeldoorn is dat deze vergund zijn en voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. Ondanks de uitbraak van de vogelgriep is er voor ons geen directe aanleiding om in deze situatie in te grijpen.

4. Wat doet het college eraan om de volksgezondheid van onze inwoners te beschermen als het gaat om de uitbraak van besmettelijke dierziekten?

De pluim veesector wordt continu gemonitord op de aanwezigheid van virussen. Wanneer een virus aangetroffen wordt, dan wordt de GGD ingeschakeld om de werknemers van het bedrijf te vaccineren en antivirale middelen toe te dienen om besmetting met het griepvirus te voorkomen en om te voorkomen dat een nieuw griepvirus ontstaat. In de huidige uitbraak van vogelgriep zijn tot op heden geen mensen besmet geraakt. Als de volksgezondheid in het geding is kunnen maatregelen (zoals bijv quarantaine) uit de Wet publieke gezondheid worden ingezet.

5. Wat doet het college eraan om het dierenwelzijn van pluimvee in onze gemeente te verbeteren en zo de risico's te verkleinen?

Het borgen en handhaven van dierenwelzijn is geen gemeentelijke bevoegdheid. Het rijk is hiervoor verantwoordelijk. Wij zien momenteel geen aanleiding deze situatie te wijzigen. In de gemeentelijke bestemmingsplannen voor het buitengebied in Apeldoorn wordt aan agrarische bedrijven ruimte gegeven om aanpassingen te doen welke nodig zijn in het kader van het Besluit Huisvesting. Het Besluit Huisvesting ziet echter niet primair toe op dierenwelzijn maar de bepalingen hieruit kunnen wel helpen het dierenwelzijn te vergroten. Dit laat onverlet dat, ondanks de beperkte wettelijke taken van een gemeente op dit terrein, wij ons betrokken weten bij dierenwelzijn in het algemeen.

6. Wat zou de gemeente verder kunnen doen om het dierenwelzijn van pluimvee in onze gemeente te verbeteren, de kans op de uitbraak van besmettelijke dierziekten te verkleinen en de volksgezondheid van onze inwoners beter te beschermen als het de uitbraak van besmettelijke dierziekten betreft?

In voorkomende gevallen wordt de GGD actief betrokken bij vergunningverlening of planvorming om advies te geven over mogelijke risico's over volksgezondheid.

7. Is het college bereid om de extra maatregelen bij het antwoord op vraag 6 ook te nemen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Nee, er is hiervoor geen aanleiding.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over gifvrij Apeldoorn

Lees verder

Schriftelijke vragen over  de vogelgriep en volksgezondheid  

Lees verder

    word lid Doneer