Schrif­te­lijke vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over gifvrij Apeldoorn


Indiendatum: nov. 2014

Apeldoorn probeert voorop te lopen als het gaat om niet-chemische onkruidbestrijding. In 2012 is hierover bijvoorbeeld een demodag georganiseerd samen met onder andere Universiteit Wageningen. Maar desondanks wordt er daarnaast nog steeds gespoten met Glysofaat. Er is op 15 september 2011 in de Tweede Kamer een motie aangenomen om bestrijdingsmiddelen met deze stof te verbieden voor particulieren en niet-commerciële doeleinden. Het college heeft in de MPB 2015-2018 een -pm post opgenomen omdat nog niet duidelijk is of de verplichte alternatieve bestrijding van onkruid na 2015 budgettair neutraal kan worden uitgevoerd. De Partij voor de Dieren stelt naar aanleiding van deze paragraaf de volgende vragen aan het college:

1.Vanaf 1 november 2015 zijn gemeenten verplicht om over te stappen op niet-chemische onkruidbestrijding op verhardingen. Dan is het verboden om gif te spuiten op straten, speeltuinen en wegen. In 2017 volgt een verbod van onkruidgif op sport- en recreatieterreinen en overige terreinen zoals parken. Hoe ver is de gemeente Apeldoorn om invulling te geven aan deze verplichting (status quo) en hoe ziet het gedetailleerde plan van aanpak (incl. tijdspad) om deze overstap te maken?

2.Is het college van plan om totaal over te stappen op niet-chemische onkruidbestrijding? Zo ja, hoe ziet het gedetailleerde plan van aanpak eruit inclusief tijdspad)? Zo nee, wat zijn de uitzonderingen en waarom?

3.Is het college met ons van mening dat het zaak is om zo spoedig mogelijk te stoppen met chemische onkruidbestrijding om de ingezette voortrekkersrol vast te houden en onze groene ambities waar te maken? Zo ja, hoe wil het college hieraan invulling geven? Zo nee, waarom niet?

4.Is het college van mening dat alle chemische onkruidbestrijding, zowel door de gemeente als door bedrijven, organisaties en particulieren zo spoedig mogelijk beëindigd zou moeten worden uit het oogpunt van gezondheidsrisico’s en milieuschade? Zo nee, waarom niet?

5.Is het college van mening dat bedrijven, woningbouwverenigingen en andere organisaties welke veel verharde terreinen hebben door de gemeente geïnformeerd en gestimuleerd moeten worden om zo spoedig mogelijk de overgang te maken naar niet chemische onkruidbestrijding? Zo nee, waarom niet? Zo ja wat gaat de gemeente doen om bedrijven, woningbouwverenigingen en andere organisaties te informeren, inspireren en te motiveren?

6.De meest herkenbare merken van chemische bestrijdingsmiddelen voor de consument zijn RoundUp, Bayer Clear-up en Pokon STOP. Is het college van mening dat inwoners door de gemeente geïnformeerd en gestimuleerd moeten worden om zo spoedig mogelijk de overgang te maken naar niet chemische onkruidbestrijding? Zo nee, waarom niet? Zo ja wat gaat de gemeente doen om inwoners te informeren, inspireren en te motiveren?

7.Overweegt het college een voorlichtingscampagne te houden over de overstap naar gifvrije onkruidbestrijding onder haar burgers, bij bedrijven en organisaties? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

8.Heeft het college gedacht aan oplossingen opdat particulieren de in hun schuren, kelders en garages opgeslagen chemische bestrijdingsmiddelen veilig kunnen inleveren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, aan welke oplossingen denkt het college en hoe ziet het plan van aanpak er uit?

Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,

M. Moulijn, waarnemend fractievoorzitter

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over gifvrij Apeldoorn

Lees verder

Schriftelijke vragen PvdD Vogelgriep

Lees verder

    word lid Doneer