Partij voor de Dieren tegen over­dracht dossier LOG aan Provincie


21 november 2013

Afgelopen donderdag 21 november werd in de PMA de mogelijke overdracht van het dossier LOG aan de provincie behandeld. Afgelopen zomer was het proces namelijk vastgelopen omdat de Raad van State het bestemmingsplan vernietigde. Hierdoor is grote tijdnood ontstaan en tevens financiële nood, omdat de gemeente geen geld heeft om het hele proces opnieuw te doorlopen. Daarom hebben de beide gemeentes Apeldoorn en Epe in overleg met de provincie bedacht dat de provincie het dossier overneemt en het proces snel afrondt door middel van een z.g. coördinatieregeling: hierbij worden de diverse benodigde stappen niet, zoals gebruikelijk, na elkaar maar gelijktijdig uitgevoerd. Dit gaat ten koste van de inspraak (er is nu maar op één moment inspraak mogelijk) en mogelijk ook ten koste van de zorgvuldigheid. De Partij voor de Dierenfractie in de gemeenteraad is hier een tegenstander van.

Hierbij het betoog van Jeanco Lapierre Armande in de PMA:

Voorzitter,

Hjoed is in minne dei zeggen ze in het Fries. Vandaag is een slechte dag.

De gemeenteraad, het hoogste besturingsorgaan van de gemeente Apeldoorn, staat op het punt om zich willens en wetens van haar kiezers te distantiëren. N.l. door al haar beslissingsbevoegdheden over de inrichting van een belangrijk stuk van haar grondgebied over te dragen aan de provincie. Zo graag willen de gemeenteraden van Apeldoorn en Epe een LOG tot stand brengen. Waar een wil is, is een weg. En dan kan men zeer creatief zijn, zoals het briljante idee om, als men door eigen fouten in tijdnood komt, alle procedures maar parallel te laten lopen. Het bijkomende nadeel dat men dan alle beslissingsbevoegdheden uit handen moet geven neemt men dan maar voor lief. Was het vorige week niet de VVD die tijdens de behandeling van de MPB trots opmerkte dat wij toch maar hadden kunnen vermijden om artikel 12 gemeente te worden, omdat wij bewezen hadden dat wij onze eigen problemen wel konden oplossen?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is er niet voor om onze bevoegdheid in deze aan de provincie over te dragen. Als er dan toch, vanwege de ontstane tijdnood, een coördinatieregeling moet komen dan moet de gemeente die zelf maar uitvoeren. Zo heeft de gemeente Utrecht daar al veel ervaring mee.

Voorzitter, het vestigen van een LOG is altijd verdedigd met het argument van het verplaatsen van veehouderijen uit kwetsbare natuurgebieden naar gebieden op grotere afstanden van die natuurgebieden. Dit is verankerd in de reconctructiewet. Op zich vinden wij dat wel een nobel streven. Anders wordt het als een LOG, behalve dat het toegang verleent aan deze bedoelde hervestigers, ook de mogelijkheid biedt dat reeds in het LOG aanwezige bedrijven uitbreiden en zelfs dat er geheel nieuwe bedrijven worden gevestigd. In het LOG Beemte/Vaassen heeft dat tot gevolg dat de totale emissies op deze kwetsbare natuurgebieden (Veluwe en IJsseluiterwaarden) toe zullen gaan nemen. Dit kwam in het door de Raad van State afgekeurde planMER al naar voren. En dit planMER had nog niet eens rekening gehouden met de maximale bezetting van het LOG!

Voorzitter, van de milieuargumenten om een LOG te vestigen blijft zo niet veel meer over. Maar misschien zijn die ook nooit zo belangrijk geweest en zijn de economische belangen van de veehouderijsector steeds doorslaggevend geweest. Daar heb ik een anecdote over: het vorig voorjaar organiseerde de Gebiedsgroep LOG Beemte/Vaassen een voorlichtingsavond voor de bewoners en daar waren ook twee sprekers van de GGD aanwezig. Eén van deze GGDers liet zich na afloop ontvallen en ik citeer letterlijk: “Uitbreiding geven aan ondernemers, want daar was het LOG natuurlijk primair voor bedoeld”. Ik vond dat zo’n bijzondere uitspraak dat ik hem meteen heb genoteerd en de notitie bewaard; hier is hij.

Als men deze economische belangen in aanmerking neemt dan is het logisch dat de meerderheid van deze raad straks voor zal gaan stemmen, want keer op keer is in deze raad gebleken dat economische belangen altijd prevaleren en dat milieu- en volksgezondheidsargumenten als lastig worden ervaren en worden gebagatelliseerd. De trein moet doordenderen, zelfs als er scherpe bochten in het tracé voorkomen.

Voorzitter ik ga afronden.

Parallelle procedures zijn per definitie riskant, want er is doorgaans sprake van tijdsdruk. De kans op fouten is nog groter dan in de normale procedure. Zoals we hebben kunnen zien worden fouten meedogenloos afgestraft. De geboorte van het LOG op natuurlijke manier is daardoor mislukt. Nu gaat men het met een geboortekrik proberen. Wij kunnen het resultaat bijna voorspellen. Als het LOG straks definitief is overleden zal de Partij voor de Dieren daar niet om rouwen.

Interessant voor jou

Bijdrage Meerjaren Programma Begroting 2014-2017

Lees verder

Tekst van Maaike Moulijn tijdens het duidingsdebat 2018

Lees verder

    word lid Doneer