Motie planMER LOG Beemte/Vaassen en de stik­stof­de­po­sitie


21 juni 2012

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 21 juni 2012,

Gehoord de beraadslagingen over het ontwerpbestemmingsplan LOG Beemte/Vaassen,

Constaterende dat is verzuimd om in het planMER de stikstofdepositiewaarden op te nemen van de hervestigers vanaf hun oorspronkelijke locaties,

Constaterende dat deze stikstofdepositiewaarden van essentieel belang zijn om vast te stellen of de stikstofdepositie op de Natura2000-gebieden Veluwe en IJssel-uiterwaarden door de vestiging van het LOG zal gaan afnemen,

Constaterende dat zodoende niet kan worden voldaan aan de eis in de wet milieubeheer (Art. 7.7.e) dat een planMER een beschrijving dient te bevatten van de gevolgen voor het milieu die de voorgenomen activiteit (c.q. het vestigen van het LOG) kan hebben,

Dringt er bij het college op aan dat in het planMER zo spoedig mogelijk de ontbrekende gegevens worden opgenomen, zodat een correcte conclusie kan worden getrokken over het netto-effect van het vestigen van het LOG op de stikstofdepositie op de betreffende Natura2000-gebieden.

en gaat over tot de orde van de dag.

S.H.D. Voss, fractievoorzitter Partij voor de Dieren

- motie “planMER LOG Beemte/Vaassen en de stikstofdepositie” ingediend door PvdD wordt verworpen met 4 stemmen voor en 35 stemmen tegen


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Klarenbeek en de ecologische hoofdstructuur

Lees verder

    word lid Doneer