Motie Klarenbeek en de ecolo­gische hoofd­structuur


26 april 2012

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 26 april 2012,

Gehoord de beraadslagingen over de aangepaste Dorpsvisie Klarenbeek,

Constaterende dat Klarenbeek gelegen is in het plangebied van de Beekbergse Poort, die een ruimtelijke en kwalitatieve verbetering van het gebied beoogt door:

• het versterken van de ecologische variatie;
• het realiseren van ecologische verbindingszones;
• het verbeteren en ontwikkelen van kwelgebonden natuurwaarden.
(Uit:Ontwerpbestemmingsplan 2010),

Constaterende dat de Beekbergse beek/Klarenbeek, die juist ten zuiden van Klarenbeek stroomt, een belangrijk onderdeel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur tussen het Veluwemassief en de IJsselvallei,
Constaterende dat zowel in de Dorpsvisie Klarenbeek 2003 als in de voorliggende aangepaste Dorpsvisie Klarenbeek nauwelijks tot geen aandacht wordt besteed aan het belang van de Beekbergse Poort en deze Ecologische Hoofdstructuur,Dringt er bij het college op aan dat in de aangepaste Dorpsvisie Klarenbeek een paragraaf wordt opgenomen die het belang van de Beekbergse Poort en de Ecologische Hoofdstructuur aangeeft, analoog aan de Structuurvisie Beekbergen en Lieren 2020 (hoofdstuk 7).


en gaat over tot de orde van de dag.

M.M. Boddeke, fractievoorzitter GroenLinks
S.H.D. Voss, fractievoorzitter Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Burgers niet serieus nemen is een doodlopende weg

Lees verder

Motie planMER LOG Beemte/Vaassen en de stikstofdepositie

Lees verder

    word lid Doneer