Burgers niet serieus nemen is een dood­lo­pende weg


8 maart 2012

Amendement: BURGERS NIET SERIEUS NEMEN IS EEN
DOODLOPENDE WEG
Ingediend in de vergadering van de raad van de gemeente Apeldoorn op 8 maart
2012
De ondergetekenden stellen m.b.t. voorstel nummer 3 (Bestemmingsplan Methusalemlaan 59 en
Beeldkwaliteitsplan) het volgende amendement voor:
Op blz 15 van het Bestemmingsplan
“Het plangebied wordt ontsloten op de Methusalemlaan en de Marten Orgeslaan. Voor beide
straten geldt een 30 km-regime”
te wijzigen in
“Het plangebied wordt ontsloten op de Methusalemlaan. Voor deze straat geldt een 30 kmregime”
Op blz 18 van het Bestemmingsplan
“Het plangebied wordt ontsloten op de Methusalemlaan en de Marten Orgeslaan”
te wijzigen in
“Het plangebied wordt ontsloten op de Methusalemlaan”.
Op blz 5 van het Beeldkwaliteitsplan
“De bereikbaarheid van het middengebied wordt gerealiseerd door een doorgaande route die de
Methusalemlaan en de Marten Orgeslaan met elkaar verbindt. Door in deze weg een knik te
maken, houdt het middengebied een rustig karakter omdat doorgaand verkeer wordt
ontmoedigd”
te wijzigen in
“De bereikbaarheid van het middengebied wordt vanaf de Methusalemlaan gerealiseerd door een
doodlopende weg, die aan de kant van de Marten Orgeslaan voor gemotoriseerd verkeer is
afgesloten. Door bovendien in deze weg een knik te maken, houdt het groene middengebied een
rustig karakter, wat essentieel is voor het spelen aldaar door kinderen en wat tevens zorgt voor
een veilige fietsverbinding voor scholieren en een veilige wandel/scootmobielverbinding voor senioren
(zie ook blz 8).”
Toelichting
De Partij voor de Dieren laat de afweging tussen enerzijds het realiseren van een “oudere”
dorpsstructuur met een doorgaande weg en anderzijds het creëren van meer veiligheid voor
spelende kinderen, fietsende scholieren en ouderen, in het voordeel van het laatste uitvallen.
Dit amendement beoogt invulling te geven aan de belangrijkste wens van de overgrote
meerderheid van de huidige bewoners van de Methusalemlaan, Marten Orgeslaan en
Markendoel, en van de wens van de beide basisscholen De Bouwhof en Eloy. Deze wens houdt
in dat men behalve een leuke, ook een (zeker voor de kinderen) verkeersveilige wijk creëert. De
kinderen moeten, zoals ook in het Beeldkwaliteitsplan met zoveel woorden wordt gesteld, in het
groene middengebied veilig kunnen spelen. Fietsende kinderen die vanaf de toekomstige Gerrit
Palmlaan de Marten Orgeslaan oprijden moeten bovendien niet worden gehinderd door
autoverkeer dat de Gerrit Palmlaan op- en afrijdt. Bovendien zou een doorgaande weg erg
hinderlijk zijn voor de bewoners van de geplande seniorenwoningen aan de noordkant van het
hofje.
Bijkomend voordeel van de afsluiting is, dat een fietspad smaller gemaakt kan worden dan een
voor auto’s geschikte weg, waardoor de beide woningen aan de Marten Orgeslaan ten zuiden
van de toekomstige Gerrit Palmlaan een iets groter perceel kunnen krijgen. In verband met de twee daar gesitueerde beeldbepalende bomen, die iedereen graag wil handhaven, een positieve
ontwikkeling.
Dit amendement zal niet tot vertraging van de procedure hoeven te leiden en schaadt de
belangen van Kamka Holding niet.
Ten slotte bewijst de raad met dit amendement dat zij de wijkbewoners niet alleen wil bedanken
voor hun positieve inbreng, maar deze ook gedeeltelijk wil honoreren.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

6 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door GroenLinks, D66 en PvdD inzake voorkoming uitzetting asielkinderen

Lees verder

Motie Klarenbeek en de ecologische hoofdstructuur

Lees verder

    word lid Doneer