6 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door Groen­Links, D66 en PvdD inzake voor­koming uitzetting asiel­kin­deren


16 februari 2012

Motie
Voorkoming uitzetting asielkinderen
De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 16 februari 2012,
Gelet op de brede maatschappelijke steun voor het voorkomen van uitzetting van
asielkinderen,
.
Overwegende dat het wezensvreemd is om uitgeprocedeerde kinderen die, door
falend overheidsbeleid, geworteld zijn in Nederland terug te sturen naar het land van
hun ouders,
Verzoekt:
het college om bij de minister voor Immigratie en Asiel aan te dringen op een
oplossing voor deze groep kinderen, bij voorkeur conform de wortelingswet van de
PvdA/ChristenUnie,
En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

7 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door ChristenUnie inzake uitbreiding statiegeldregeling

Lees verder

Burgers niet serieus nemen is een doodlopende weg

Lees verder

    word lid Doneer