7 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door Chris­tenUnie inzake uitbreiding statie­geld­re­geling


16 februari 2012

MOTIE UITBREIDING STATIEGELDREGELING
De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 16 februari 2012
constaterende dat,
- op 7 maart 2012 de Tweede Kamer zal vergaderen over afvalstromen, waaronder
het statiegeldsysteem zoals dat nu van toepassing is op de meeste grote
frisdrankflessen,
overwegende dat,
- het statiegeld zoals dat tot nu toe geldt voor de meeste grote plastic flessen een
uitstekende manier is om zoveel mogelijk materiaal retour te krijgen (meer dan 95%);
- uitbreiding van dit systeem naar kleine flesjes en blikjes als middel om zwerfvuil tegen te
gaan dan ook zeer gewenst is;
- de kosten van opruimen van zwerfvuil, mede door de bezuinigingen van het Rijk (bijdrage
aan het Afvalfonds komt te vervallen), meer en meer voor rekening van de gemeenten
komen;
- hierdoor uiteindelijk de burgers voor hogere kosten komen te staan.
verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders,
- een dringend beroep te doen op het kabinet om al het mogelijke te doen om een
uitbreiding van het statiegeldsysteem met kleine plastic flesjes en blikjes mogelijk te
maken.
en gaat over tot de orde van de dag

Na bespreking van motie “uitbreiding statiegeld” besluit de raad overeenkomstig de motie (28 stemmen voor en 10 stemmen tegen)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Geen weggegooid geld

Lees verder

6 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door GroenLinks, D66 en PvdD inzake voorkoming uitzetting asielkinderen

Lees verder

    word lid Doneer