Geen wegge­gooid geld


4 november 2011

De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 10 november 2011,

Gehoord de beraadslagingen over de Meerjarenprogrammabegroting 2012-2015,

Overwegende dat 1 er verschillende prestaties, doelstellingen en maatregelen in de MPB worden

genoemd, die onderling strijdig zijn en/of elkaar tegenwerken

2 elkaar tegenwerkende prestaties inefficiënt zijn (en dus weggegooid geld)

Verzoekt het college om onderling strijdige en elkaar tegenwerkende doelstellingen en maatregelen te inventariseren, zodat de Raad deze kan prioriteren. De doelstellingen en maatregelen die door de Raad geprioriteerd zijn, kunnen worden gefinanciërd, terwijl op de niet geprioriteerde maatregelen zal worden bezuinigd. Voorbeelden van onderling strijdige/elkaar tegenwerkende doelstellingen zijn:

1 streven naar een energieneutrale stad, maar bezuinigen op de duurzaamheid van woningbouw

2 streven naar een veilige leefomgeving, maar bezuinigen op brandweer

3 stimuleren van eigen initiatief, maar bezuinigen op premie op actie

4 streven naar een energieneutrale stad, maar wmo-gebruikers verplichten tot de aanschaf van een energieverslindende wasdroger

5 streven naar een schone binnenstad, maar het autogebruik aldaar stimuleren.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Geen kortzichtige blik op asiel

Lees verder

7 Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door ChristenUnie inzake uitbreiding statiegeldregeling

Lees verder

    word lid Doneer