Amen­dement: Geen kort­zichtige blik op asiel


4 november 2011

Betreft: behandeling Meerjarenprogrammabegroting 2012-2015 op 3 november 2011 en 10 november 2011

Agendapunt: Programma 2, 140, Openbare orde en veiligheid, reductie subsidie dierenasiel, blz. 66 en 67

De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 10 november 2011,

Gehoord de beraadslagingen over de Meerjarenprogrammabegroting 2012-2015,

Overwegende dat

1 het asiel namens de gemeente de zorgplicht uitvoert voor gezelschapsdieren (BW, boek 5, titel 2, art. 5 lid 1c en art. 8 lid 3),

2 in het “Rekenmodel Zwerfdierenopvang” van de Dierenbescherming onderscheid wordt gemaakt tussen vaste kosten (capaciteitskosten) en variabele kosten (verzorgingskosten),

3 de gemeente Apeldoorn sinds 2 jaar een overeenkomst met het asiel heeft, waarin is afgesproken dat de gemeente een bedrag per inwoner betaalt voor de vaste kosten en een bedrag per zwerfdier voor de variabele kosten. Dit betreft geen subsidie, maar een vergoeding om een wettelijke taak uit te kunnen voeren,

4 de gemeente naast de vergoeding extra geld aan het asiel betaalt (wel een subsidie) om o.a. sterilisatie en castratie van katten te bekostigen. Deze subsidie draagt er toe bij dat het aantal gevonden dieren wordt verkleind, hetgeen dus direct invloed heeft op het bedrag dat aan variabele kosten, voortkomend uit de wettelijke taak, wordt betaald,

5 indien er, door het verminderen van de subsidie, geen sterilisaties/castraties meer plaats kunnen vinden, de benodigde vergoeding in de toekomst, door toename van het aantal gevonden dieren, juist hoger zal worden; bovendien zullen, om overlast te voorkomen, meer dure vangacties nodig zijn,

6 toegenomen overlast een negatief effect zal hebben op de leefbaarheid,

Constateert dat de voorgenomen reductie op de subsidie aan het dierenasiel slechts op korte termijn een bezuinigend effect heeft, maar op lange termijn zal leiden tot een substantiële kostenverhoging, dierenleed en overlast, Besluit om:

1 geen reductie toe te passen op de subsidie aan het dierenasiel”.

2 de eventueel benodigde 15000, 23000, 30000 en 30000 euro in resp. 2012, 2013, 2014 en 2015 (zie blz. 67) te onttrekken aan het budget voor het uitoefenen van toezicht en handhaving in winkelcentra en voetgangersdomeinen (product 140, blz. 65 en 66), of aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimten (product 210 en 560, blz. 85 e.v.).

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Lucht in de Binnenstad

Lees verder

Geen weggegooid geld

Lees verder

    word lid Doneer