Amen­dement: Lucht in de Binnenstad


4 november 2011

Betreft: behandeling Meerjarenprogrammabegroting 2012-2015 op 3 november 2011 en 10 november 2011

Agendapunt: Programma 3, Openbare ruimte, en 4, Energieneutraliteit, milieubescherming, risicobeheersing en handhaving

De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 10 november 2011,

Gehoord de beraadslagingen over de Meerjarenprogrammabegroting 2012-2015,

Overwegende dat

1 de gemeente streeft naar een schoon milieu, de luchtkwaliteit in Apeldoorn wil verbeteren en overlast door luchtverontreiniging wil terugdringen (MPB, blz. 93)

2 de gemeente tevens streeft naar het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad per auto (MPB: blz. 73)

3 bovengenoemde doelstellingen elkaar tegenwerken: een betere bereikbaarheid van de binnenstad per auto stimuleert het autogebruik aldaar en meer auto's leiden tot verhoging van de uitstoot van uitlaatgassen en roet, met name omdat vooral langzaam rijdende auto’s relatief veel luchtverontreiniging produceren

Besluit om:

1 het streven naar een schone binnenstad niet te frustreren door het aanmoedigen van meer auto’s aldaar,

2 daarom te kiezen voor een betere bereikbaarheid van het centrum per fiets en openbaar vervoer,

3 haast te maken met de aanleg van transferia (P+R) aan de randen van de stad

4 het begrote bedrag (€ 966.000, MPB blz. 77) voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad per auto substantieel te reduceren.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie vreemd aan de orde van de dag: vrij toegankelijke Koninklijke Houtvesterijen

Lees verder

Amendement: Geen kortzichtige blik op asiel

Lees verder

    word lid Doneer