A5 "Afval bij afval, groen bij groen"


8 november 2012

A 5
Amendement
Amendement Afval bij afval, groen bij groen
Ingediend in de vergadering van de raad van de gemeente Apeldoorn op 8 november 2012, gehoord
de beraadslagingen over de Zomernota 2012 en de Begroting Bestaand Beleid 2013-2016.
De ondergetekenden stellen m.b.t. voorstel nummer 110-2012 onderdeel Zomernota het volgende
amendement voor:
Beoogd wordt
- voor € 175.000 minder te bezuinigen op groen door af te zien van de omvorming van sierheesters;
Daartoe op de Zomernota als volgt te wijzigen:
Op pagina 53 Programma 3 groen (wijziging bezuinigingsvoorstel)
2013 2014 2015 2016
Van 50 100 170 250
In 75 75 75 75
En deze uitgaven en verlaging van bezuinigingen te dekken door de kosten van verwijdering van
zwerfafval uit groen ten laste van de afvalstoffenheffing te brengen,
Daartoe de Zomernota en Begroting bestaand beleid te wijzigen:
Door in programma 4, afvalverwijdering extra inkomsten te ramen:
2013 2014 2015 2016
Van 0 0 95 175Overwegingen:
• Verwijderen van zwerfvuil is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van producenten en
gemeenten.
• Betaling van meerkosten voor bestrijding van zwerfafval dient te geschieden uit de algemene
middelen van de gemeente, door extra vergoedingen uit de afvalstoffenheffing of uit de
opbrengsten van bestuurlijke boetes voor veroorzakers van zwerfafval.
• Op dit moment worden de kosten zwerfvuil betaald uit Groen.
• De verwachting is dat de lastenverzwaring kan worden opgevangen door het afsluiten van
nieuwe contracten, waarbij uitgegaan wordt van betere scheiding van afval (o.a. kunststof)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Veiligheid van kinderen voorop

Lees verder

Meer woningen voor de dorpen

Lees verder

    word lid Doneer