Meer woningen voor de dorpen


22 november 2012

DPS
A2
Amendement: Meer woningen voor de dorpen
De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 22 november 2012,
gelezen raadsvoorstel 114-2012 inzake de Programmering Woningbouw, en gehoord de discussie
over de verdeling van het programma over stad en dorpen,
Overwegende dat:
• de dorpen vanwege een ‘rode contour’ om die dorpen de afgelopen decennia relatief weinig
hebben kunnen bouwen;
• in de dorpsvisies en daarop gebaseerde structuurvisies voor de dorpen was afgesproken dat de
dorpen de komende jaren een inhaalslag zouden kunnen maken;
• het totaal aan woningbouwplannen van de gemeente Apeldoorn daarom tot nog toe voor een
aanzienlijk groter deel dan 13% bestond uit plannen voor de dorpen;
• het niet eenvoudig zal zijn om in de woningbouwplannen voor de stad Apeldoorn meer te
schrappen dan nu wordt voorgesteld;
• het door het college aangehouden behoedzame groeiscenario van 3.900 woningen tot 2020
beduidend lager ligt dan het in het KWP3 door de provincie genoemde aantal van bijna 4.400,
Besluit:
• het aandeel voor de dorpen in de woningbouwprogrammering te verhogen van 13 naar 15%;
• door als behoefteraming voor de jaren 2010 - 2019 uit te gaan van 4.000 woningen (in plaats van
3.900);
• door de totale programmering voor de jaren 2010 – 2029 te verhogen van 7.000 naar 7.130
(inclusief een flexibiliteitsmarge van 30%);
• het raadsvoorstel dienovereenkomstig aan te passen;
• in ieder geval de plannen van Hoofdweg 12 in Loenen en van de supermarktlocatie aan de
Harderwijkerweg in Uddel in dit extra programma van 130 woningen voor de dorpen op te
nemen;
• het college de rest van het extra programma voor de dorpen te laten invullen, in overleg met de
dorpsraden,
• de betreffende tekstgedeelten in de relevante documenten hierop aan te passen
En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

A5 "Afval bij afval, groen bij groen"

Lees verder

Maatschappelijk geprijsd!

Lees verder

    word lid Doneer