Maat­schap­pelijk geprijsd!


22 november 2012

Amendement
Maatschappelijk geprijsd!
De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 22 november 2012,
gehoord de beraadslagingen over de Nota gemeentelijk vastgoed, de kadernota en het
uitvoeringsprogramma,
overwegende dat:
• De kadernota vijf kaders noemt,
• Geen van deze vijf kaders gaat over de betaalbaarheid van accommodaties voor
maatschappelijke doeleinden,
Besluit:
Een zesde kader toe te voegen met de volgende tekst:
“Ingrepen op het terrein van maatschappelijk vastgoed mogen er niet toe leiden dat er
in de wijken en dorpen onvoldoende betaalbare accommodaties voor maatschappelijke
doeleinden beschikbaar zijn.”
En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Meer woningen voor de dorpen

Lees verder

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG: Dierenleed de (circus)tent uit

Lees verder

    word lid Doneer