Veiligheid van kinderen voorop


8 november 2012

Betreft: behandeling Zomernota en Begroting Bestaand Beleid 2013-2016 .
Agendapunt: Hoogspanningslijnen ondergronds, BROA 15.10, Zomernota blz. 32 en 38


De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 8 november 2012,
Gehoord de beraadslagingen over de Zomernota,


Overwegende dat

- Kinderen recht hebben op een veilige speel- en verblijfplek in de wijk
- Er aanwijzingen zijn dat het risico op leukemie groter is voor kinderen die vaak blootgesteld zijn aan het magnetisch veld nabij bovengrondse hoogspanningslijnen
- Kinderen in Apeldoorn-Zuid momenteel nabij de bovengrondse hoogspanningslijnen spelen en verblijven
- In 2010 is besloten om deze hoogspanningslijnen ondergronds te brengen
- Het college nu voorstelt om deze hoogspanningslijnen alleen in de Vogelbuurt tot en met DOK Zuid ondergronds te brengen
- Dit voorstel langduriger risico’s voor de gezondheid van kinderen met zich meebrengt,
- Er grote onduidelijkheid is over de verwachte besparingen van het voorstel,

Verzoekt het college om zo spoedig mogelijk een duidelijk financieel overzicht aan de raad voor te leggen, waarbij eventueel verschillende scenario’s worden geschetst, met de bedoeling om de hoogspanningslijnen in Apeldoorn-Zuid daar waar kinderen spelen en verblijven (speelterreinen, kinderdagverblijven, scholen) toch zo spoedig mogelijk ondergronds te brengen.

en gaat over tot de orde van de dag.

S.H.D. Voss, fractievoorzitter PvdD


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

A5 "Afval bij afval, groen bij groen"

Lees verder

    word lid Doneer