Amen­dement: Bereik­baarheid


30 mei 2013

Betreft: vaststellen structuurvisie “Apeldoorn biedt
ruimte”

Ingediend in de vergadering van de raad van de gemeente Apeldoorn op 30 mei 2013


De ondergetekenden stellen m.b.t. de structuurvisie het volgende amendement voor:

Op blz. 31 van de structuurvisie onder het kopje bereikbaarheid om in te lassen regel negen
na “...van grote betekenis”: “Ook is openbaar vervoer van groot belang voor vervoer, zowel
binnen het stedelijk gebied als voor de verbinding met de dorpen.”

Verder een vijfde bullet toe te voegen met de volgende tekst:

“blijvende aandacht vestigen op een goede basisvoorziening voor wat betreft het openbaar
vervoer binnen het stedelijk gebied en tussen de dorpen en het stedelijk gebied.”


Ondertekening:
P. Buijserd, CDA
M. Moulijn, PvdD


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement 'Hoogspanning hoort thuis in de structuurvisie'

Lees verder

Amendement: Ruimte voor agrariers

Lees verder

    word lid Doneer