Amen­dement: Ruimte voor agrariers


30 mei 2013

Betreft: vaststellen structuurvisie “Apeldoorn biedt ruimte”
Ingediend in de vergadering van de raad van de gemeente Apeldoorn op 30 mei 2013


De ondergetekenden stellen m.b.t. de structuurvisie “Apeldoorn geeft ruimte” het volgende
amendement voor:

Op blz. 30 van de structuurvisie onder het kopje “economische vitaliteit” derde
aandachtspunt de volgende tekstwijziging door te voeren:

“het bieden van ruimte voor schaalvergroting en intensivering van agrarische bedrijven waar
dat landschappelijk en milieutechnisch mogelijk is” te wijzigen in “het bieden van ruimte voor
schaalvergroting en intensivering van agrarische bedrijven, waarbij voorkeur wordt gegeven
aan die bedrijven die een hogere vorm van duurzaamheid en diervriendelijkheid nastreven.
Dit alles binnen wat landschappelijk en milieutechnisch mogelijk is.”


Ondertekening:
P. Buijserd, CDA
M. Moulijn, PvdD


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Bereikbaarheid

Lees verder

Amendement: Ruimte voor dierenwelzijn

Lees verder

    word lid Doneer