Amen­dement 'Hoog­spanning hoort thuis in de struc­tuur­visie'


30 mei 2013

Amendement

‘Hoogspanning hoort thuis in de structuurvisie’

Ingediend in de vergadering van de raad van de gemeente Apeldoorn op 30 mei
2013.

De ondergetekenden stellen m.b.t. de structuurvisie ‘Apeldoorn geeft Ruimte’
(48-2013) het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 3 Ambities, op blz. 28 onder nr. 3.2 Comfortabele gezinsstad

De structuurvisie zet daarbij in ieder geval in op:
• het tevens benutten van de herprogrammering voor de verbreding van het
aanbod aan echt Apeldoornse ‘buitenstadse' woonmilieus (huizen/complexen
met tuinen);
• het ontwikkelen van meer intensieve vormen van ‘buitenstads' wonen op
inbreidingslocaties (bijvoorbeeld gestapelde woningen met tuinen,
wooncomplexen met gezamenlijke tuinen).

bij de opsomming een derde punt toe te voegen, met de volgende tekst:
• het verwijderen van bovengrondse hoogspanning in woonmilieus.

Op pagina 54 kanskaart 2030 comfortabele gezinsstad
Onder het kopje Wonen toe te voegen:
Hoogspanning ondergronds brengen
Ondergronds brengen draagt bij aan een goed woonmilieu

Toelichting
Zowel de raad als het college hebben aangegeven zich maximaal in te spannen
de bovengrondse hoogspanning te willen verwijderen in woongebieden. Deze
prioriteit hoort daarom thuis in deze structuurvisie.

Waarnemend fractievoorzitter Maaike Moulijn, Partij voor de Dieren Apeldoorn

Fractievertegenwoordiger Liesbeth Rooijmans, VVD


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Rotte eieren

Lees verder

Amendement: Bereikbaarheid

Lees verder

    word lid Doneer