Andere overheid en afval


17 januari 2013

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 17 januari 2013,


Gehoord de beraadslagingen over de inzameling van GFT–afval bij hoogbouw,

Constaterende dat de huidige manier van het inzamelen van groenafval bij hoogbouw d.m.v. een
moderne schillenboer weinig effectief is,

Constaterende dat Apeldoorn de ambitie heeft om afvalvrij te worden, waardoor succesvolle
afvalscheiding buitengewoon belangrijk is,

Constaterende dat het nieuwe voorstel van het college, te weten op verzoek van VVE's of corporaties
groencontainers plaatsen bij hoogbouw, onvoldoende is uitgewerkt qua inzicht in de kosten (men
weet nog niet hoeveel containers aangevraagd zullen worden en hoeveel weer verwijderd zullen
worden) en in de effecten (werkt deze aanpak wel bij hoogbouw? En leidt het niet tot meer vervuiling
op straat en onprettig uitzicht op de container?),

Constaterende dat de genoemde onzekerheid over de uitkomsten onwenselijk is, gezien de relatief
hoge investeringskosten van het nieuwe voorstel, maar bovendien is de boodschap die door dit
voorstel naar de burgers zou uitgaan - n.l. dat afvalscheiding bijzonder is en speciaal aangevraagd
moet worden – ook onwenselijk,

Constaterende dat de overheid steeds meer tracht om de betrokkenheid van burgers bij het oplossen
van problemen in hun wijk te vergroten, waarbij het samen met de burgers zoeken naar de beste
oplossing meer past bij de Andere Overheid dan wat het huidige voorstel beoogt,

Dringt er bij het college op aan om zo spoedig mogelijk met hoogbouwbewoners (te beginnen bij de
insprekers), VVE'S en woningbouwcorporaties om de tafel te gaan zitten teneinde gezamenlijk
oplossingen op maat te bedenken voor de scheiding van groenafval, die in ieder geval passen binnen
het huidige budget, maar die effectiever zijn, en hiertoe vóór het zomerreces aan de gemeenteraad
een nieuw voorstel voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.
S.H.D. Voss, fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Met de stemmen van het CDA, GroenLinks, de ChristenUnie, de SGP, Leefbaar Apeldoorn, Gemeentebelangen, de PvdA en D66 tegen en de stemmen van DPS, de Partij voor de Dieren, PSA en de VVD voor, is de motie verworpen met 9 stemmen voor en 30 stemmen tegen.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG: Dierenleed de (circus)tent uit

Lees verder

verbod op wedstrijden met dieren

Lees verder

    word lid Doneer