Motie ‘Alle bomen tellen mee’


29 juni 2018

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 28 juni 2018.

Overwegende dat:

- Apeldoorn sinds 2008 een kapbeleid heeft waarbij in grote delen van de gemeente vergunningsvrij gekapt mag worden;

- dit kapbeleid in 2011 alleen globaal is geëvalueerd met als conclusie dat er
weliswaar geen grote nadelige effecten zijn waargenomen, maar dat er wel nadelige effecten zijn;

- het voor een City of Trees wenselijk is om te weten wat de uitwerking is van haar kapbeleid;

Constaterende dat:

- niet bekend is hoe het bomenbestand zich heeft ontwikkeld in de kapvergunningsvrije gebieden;

- Apeldoorn sinds 2017 meedoet aan de Operatie Steenbreek waardoor het wenselijk is om ook bomen en groen op particulier terrein te monitoren;

- bomen en groen steeds belangrijker worden om effecten van klimaatverandering tegen te gaan;

Verzoekt het college:

- met een voorstel te komen om een evaluatie uit te voeren van het kapbeleid zoals dat sinds 2008 bestaat om te zien of dit beleid moet worden aangepast

- voortaan ook particulier groen te monitoren

- de eventuele (meer)kosten hiervan op te nemen in de MPB 2019-2022 zodat dit betrokken kan worden bij de integrale afweging

en gaat over tot de orde van de dag.


Arjan Groters Rachel Gasper-Rothengatther
Partij voor de Dieren GroenLinks

Ondersteund door:


Status

Aangehouden

Voor

Tegen