Motie: Nooit meer Westpoint


26 mei 2016

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 26 mei 2016. Gehoord de beraadslagingen over Westpoint.
Constaterende dat

- Westpoint al 9 jaar leeg staat en verpaupert, waardoor het leef- en woongenot van de omwonenden substantieel wordt aangetast en dit o.a. leidt tot overlast en criminaliteit.

- De gemeente eigenaren van gebouwen als hoofdaansprakelijke ziet voor de aanpak van leegstand en het tegengaan van verloedering en overlast.

- De eigenaren (de schuldeisers voor wie de curator werkt) onvoldoende hebben gedaan om leegstand, verpaupering en overlast tegen te gaan.

- De gemeente een belangrijke rol heeft bij de aanpak van leegstand en het tegengaan van overlast en, sinds de komst van de Wet kraken en leegstand, over een aanvullend instrumentarium beschikt om leegstand van niet-woonruimte effectief aan te pakken.

- De gemeente Apeldoorn tekort is geschoten bij de aanpak van leegstand en overlast bij Westpoint en de gemeente nog niet volledig gebruikt maakt van het (vernieuwde) instrumentarium om leegstand en overlast constructief aan te pakken.


Verzoekt het college om zo spoedig mogelijk een voorstel te doen om het leegstandsbeleid aan te passen waardoor eigenaren, die leegstaande panden laten verloederen en daardoor voor overlast zorgen, effectief aangepakt kunnen worden.


en gaat over tot de orde van de dag.

Fractievoorzitter Harry Voss, Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Gaan met die banaan

Lees verder

Motie ‘Alle bomen tellen mee’

Lees verder

    word lid Doneer