Gaan met die banaan


18 december 2014

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 18 december 2014,
gehoord de beraadslagingen over de Verduurzaming vastgoed constaterende dat:

  • de gemeenteraad graag de vaart erin houdt als het gaat om het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed;
  • er bij bedrijven in de Stedendriehoek veel kennis is over verduurzaming van vastgoed;
  • Clean Tech een speerpunt is voor de Stedendriehoek;
  • vanuit de kennisplatforms ook advies aan de gemeente beschikbaar wordt gesteld;
  • er al verschillende inventarisaties hebben plaatsgevonden van energiebesparende mogelijkheden voor gemeentelijke panden;
  • in het huidige plan van aanpak het amendement de groene kracht van Apeldoorn niet is verwerkt


verzoekt het college:

  • optimaal gebruik te maken van bij (lokale) bedrijven en kennisplatforms aanwezige kennis door z.s.m. uitvragen te starten en daarmee de gemeente beter in haar regierol te zetten;
  • de maatregelen (het 'laaghangend fruit') die reeds uit eerdere inventarisaties van panden bleken zo spoedig mogelijk uit te laten voeren en hiervoor, indien mogelijk, een groter deel van het budget van het voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen;
  • voor het zomerreces, na een korte inventariserende ronde, de raad een voorstel voor te leggen voor de verdere aanpak van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, waarin deze motie en het amendement De groene kracht van Apeldoorn is verwerkt en in het voorstel aangeeft hoe ze de raad gaat informeren over de genomen verduurzamingsmaatregelen.
  • En gaat over tot de orde van de dag.


Toelichting:
Doel van deze motie is dat de gemeente 1) minder tijd en geld stopt in onderzoek en
(intern) advies en 2) sneller investeert in 'laaghangend fruit' en daardoor eerder haar
doelen qua verduurzaming bereikt.


Maaike Moulijn,
Partij voor de Dieren

Roel van Swam, VVD

Hanna Riezebos, CU

Marcel van der Maal
GroenLinks

Mark Sandmann
D66


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie vreemd aan de orde van de dag "Apeldoorn steunt oproep Den Haag"

Lees verder

Motie: Nooit meer Westpoint

Lees verder

    word lid Doneer