Bijdrage Algemene beschouwing coali­tie­ak­koord


18 mei 2018

Apeldoorn bomenstad
De Partij voor de Dieren is verheugd over de aandacht in dit coalitieakkoord voor bomen. Apeldoorn bomenstad. Wij vragen ons wel af wat dit betekent voor het gemeentelijke kapbeleid, onderhoud, bescherming en aanplant. Is de coalitie het met ons eens dat Apeldoorn veel terughoudender moet omgaan met kappen en bomen beter moet beschermen?

Klimaatneutraal Apeldoorn
Wij zijn ook blij dat Duurzaam Apeldoorn weer terug is als 4e strategische doel. Tot nu toe was Apeldoorn met name gericht op energieneutraliteit. Wij zijn positief verrast dat deze coalitie zich wil inzetten om de gemeente klimaatneutraal te maken. Klimaatneutraal gaat een stuk verder dan energieneutraal, het betekent dat er geen broeikasgassen worden uitgestoten. Niet alleen geen CO2 maar bijvoorbeeld ook geen methaan. De grootste impact hebben spullen, vlees en andere dierlijke producten. Inmiddels zijn er niet alleen onafhankelijke wetenschappers die dit aantonen, maar ook adviescolleges van de regering, zoals het Planbureau voor de Leefomgeving en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Wij zijn heel benieuwd wat de coalitie op deze onderwerpen voor plannen heeft om Apeldoorn klimaatneutraal te maken.

Groei is niet duurzaam
Wat een beetje jammer is, is dat deze coalitie vanuit groei Apeldoorn beter en duurzamer willen maken. Meer inwoners, meer toeristen, meer bedrijven, meer woningen. Deze coalitie wil groeien, dat wordt duurzaam verpakt met termen als kwalitatieve groei en natuurlijke groei. Problemen zijn echter niet op te lossen met nog meer groei. Groei is het probleem. Wij leven op een eindige aarde. Elk jaar wordt berekend op welke dag de mensheid wereldwijd net zoveel van de aarde heeft gebruikt als wat de aarde in 1 jaar tijd kan opbrengen. In 2017 was dat al op 2 augustus. Dat betekent dat de mensheid de rest van het jaar op de pof heeft geleefd. Minder groei betekent minder uitstoot. Afgelopen jaren is door de crisis het energieverbruik iets gedaald, nu de economie weer aantrekt stijgt het energieverbruik. De Partij voor de Dieren wil daarom graag van de coalitie weten waar voor de coalitie de grenzen liggen van groei. Hoeveel woningen, bedrijven, bedrijfsterreinen, toeristen en inwoners kunnen er nog bij in Apeldoorn terwijl wij tegelijkertijd een groene, duurzame, klimaatneutrale gemeente willen zijn? En stellen wij duurzaamheidseisen aan bijvoorbeeld al die bedrijven die deze coalitie wil aantrekken? En waar liggen de grenzen aan woningbouw, wil de coalitie nu toch over de snelwegen gaan bouwen?

Apeldoorn Fietsstad
Wat ons daarnaast opviel, is dat er wel allerlei maatregelen worden genoemd om de bereikbaarheid voor het autoverkeer te verbeteren. Maar er staat nergens welke ambities wij hebben voor schoner verkeer, zoals de fiets. Hoe zit het met de ambities van Apeldoorn Fietsstad voor de coalitie?

Emissievrij Apeldoorn
De Partij voor de Dieren kan zich goed vinden in de ambitie om geluid- en milieuhinder door de A1 en de A50 te verminderen en het vervuilend bedrijfsvervoer uit de binnenstad te weren. Wij zouden graag op korte termijn geïnformeerd en betrokken willen worden bij de wijze waarop Apeldoorn hier voortvarend werk van gaat maken.

Concete resultaten
Het valt ons op dat dit coalitieakkoord op hoofdlijnen vooral focust op 2030. Op zich goed, want besturen is vooruitzien. Maar het is een akkoord voor de periode 2018-2022. Wat wil deze coalitie in 2022 concreet bereikt hebben? Waar kunnen onze inwoners deze coalitie in 2022 op afrekenen? Wanneer zijn de coalitiepartijen tevreden over wat ze hebben bereikt?

Dieren
Elke keer bij een bestuursakkoord hekelen we het punt dat de grootste groep inwoners, de dieren, niet wordt genoemd. In dit akkoord staan ze wel genoemd. “De grote rijkdom aan planten en dieren op de Veluwe koesteren wij.” Wauw! Maar sorry, hier zijn we toch nog niet tevreden mee. Wij vinden dat gehouden dieren, met name in de vee-industrie ook aandacht verdienen. Hoe denkt de coalitie over het tegengaan van intensieve veehouderij? Daarnaast is een van de grootste uitdagingen van de mensheid hoe wij voorkomen dat in het wild levende dieren massaal gaan uitsterven. Want in het wild levende dieren kunnen zich prima redden zonder mensen, maar mensen kunnen niet zonder dieren. Onder andere voor de bestuiving van gewassen, maar ook voor het verbeteren van de grond, hebben wij dieren nodig. Er is sprake van massale insectensterfte, vogels die door verzuring rammelende eieren en brekebenen hebben. Wat gaat de coalitie hieraan doen?

Toerisme en duurzaamheid
In het akkoord staat ook nog te lezen dat er een balans is tussen toerisme en ecologie. Dit is echt klinkklare onzin! Toerisme en klimaatdoelen zijn onverenigbaar, blijkt uit onderzoek van de TU Delft en toerisme is zeer milieuonvriendelijk blijkt uit recent Australisch onderzoek, zowel de vervoersbewegingen (vooral vliegverkeer), maar ook de milieuverontreiniging door zwerfvuil zijn problematisch. En onderzoekers stellen: duurzaam vliegverkeer is op korte termijn een illusie. Duurzaamheid en toeristisch toplandschap onderbrengen bij 1 wethouder is net zo iets als wethouder van chocoladepepernoten én afvallen, zoals Claudia de Breij het zo mooi verwoordde. Wij willen graag weten hoe de coalitie om zal gaan met de tegenstelling tussen de duurzaamheidsdoelen en toeristische doelen inclusief vliegveld Teuge. En waarom de verantwoordelijkheid van duurzaamheid en toerisme in handen van 1 wethouder zijn belegd.

Topsportevenementen
Tot slot nog 1 kleine opmerking. Topsportevenementen zouden inwoners inspireren om zelf in beweging te komen volgens het akkoord. SP en SGP noemden het al. Uit onderzoek onder andere naar de Giro blijkt dat dit niet klopt: er zijn geen structurele effecten op sportdeelname door topsportevenementen. Als we inwoners in beweging willen brengen, dan moeten we meer investeren in breedtesport. Hoe denkt de coalitie daarover?

Gerelateerd nieuws

Apeldoorn moet bijvriendelijker

Het gaat nog steeds niet goed met de bijen. Het behoud en de versterking van een gunstige leefomgeving voor bijen is van cruc...

Lees verder

PvdD probeert bouw van hoogzitten te verbieden

Op 31 mei jongstleden heeft de Partij voor de Dieren een amendement ingediend om ervoor te zorgen dat er geen (vergunningsvri...

Lees verder