Partij stelt nogmaals vragen over mega­stallen


10 mei 2011

Op 28 maart j.l. ontving gemeente Apeldoorn een brief van staatssecreatris Bleker betreffende het Gemeentelijk beleid rondom grootschalige (intensieve) veehouderij. Hierin geeft de staatssecretaris aan, tegemoet te willen komen aan de wens van de tweede kamer, inhoudende het verzoek aan de regering om gedurende de maatschappelijke discussie over megastallen niet mee te werken aan bestemmingsplanwijzigingen voor stallen groter dan 300 NGE en één bouwlaag. De staatssecretaris brengt de inhoud vandeze motie nadrukkelijk onder de aandacht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Als fel tegenstander van megastallen stelt Partij voor de Dieren nogmaals de volgende schriftelijke vragen over dit onderwerp:

1. Wat is de reactie van de Gemeente Apeldoorn op de bovenstaande informatie?

De motie handelt uitdrukkelijk niet over “familiebedrijven”, zoals de staatssecretaris ze noemt. Gezien vanuit het welzijn van het individuele dier kan echter nauwelijks of geen onderscheid worden gemaakt tussen één volwassen varken in een ruimte van 1 m2 of 50000 varkens in een ruimte van 50000 m2.

2. Is het correct om te stellen dat in het LOG Beemte/Vaassen geen bedrijven zullen worden gevestigd met stallen groter dan 300 NGE en één bouwlaag?

3. Gaan de Gemeenten Apeldoorn en Epe met het oog op de aangekondigde brede maatschappelijke discussie de ontwikkelingen in het LOG Beemte/Vaassen voorlopig stilleggen? Zo ja, hoe? Zo neen, waarom niet?

4. Heeft de Gemeente Apeldoorn momenteel overleg met de Gemeente Epe over de komende brede maatschappelijke discussie? Zo ja, welke punten worden daarin besproken? Zo neen, waarom niet?

5. Heeft de Gemeente Apeldoorn al vastgesteld op welke wijze zij de brede maatschappelijke discussie vorm gaat geven? Zo ja, hoe gaat de Gemeente deze vorm geven? Zo neen, waarom niet?


Gerelateerd nieuws

Gemeenten leggen ontwikkeling LOG stil

De gemeenten Apeldoorn en Epe hebben de voorbereidingen voor een landbouwontwikkelingsgebied bij Vaassen en de Beemte stil...

Lees verder

Fractie brengt bezoek aan Rondeelstal Barneveld

Op zaterdag 14 mei bracht de fractie van de Partij voor de Dieren Apeldoorn een bezoek aan de rondeelstal in Barneveld. Om ...

Lees verder