Schrif­te­lijke vragen over mega­gei­tenstal


31 augustus 2015

Op donderdag 23 april 2015 heeft het college een Keuzenotitie voorgelegd aan de gemeenteraad ter consultatie. Uit deze consultatie bleek dat de meningen over megastallen erg uiteen lopen tussen de fracties en constateerde de wethouder dat het onderwerp gevoelig ligt. Met name de uitbreiding van een geitenboerderij van 450 naar 3840 (!) geiten was een groot discussiepunt. Er was destijds helaas een meerderheid om bestaande bedrijven te laten groeien tot 1,5 ha. Maar velen hebben daaraan toegevoegd dat dit alleen onder strikte voorwaarden van verbetering van het dierenwelzijn en
duurzaamheid mag gebeuren. Dit komt ook overeen met amendementen 'ruimte voor agrariƫrs' en 'ruimte voor dierenwelzijn' die op 30 mei 2013 aangenomen zijn. Maar bijna de helft van de aanwezige partijen (naast PvdD ook D66, GL en PSA, en PvdA onder voorwaarden) hebben in de consultatie aangegeven dat zij moeite hebben met de uitbreiding van de geitenveehouderij en tegen optie d in de Keuzenotitie zijn. Deze week hebben er in de Stentor verontrustende berichten gestaan over deze megageitenstal. Daarom stelt de PvdD hierover de volgende vragen.


1. Welke conclusies heeft het college getrokken uit de consulterende PMA op 23 april wat betreft de megageitenstal?
2. Op welke manier houdt het college rekening met de politieke gevoeligheid van dit onderwerp en de grote minderheid die moeite heeft met de geitenmegastal?
3. Op welke manier houdt het college rekening met de maatschappelijke gevoeligheid van dit onderwerp en de onrust in de buurt?
4. Op welke manier houdt het college rekening met de hierboven genoemde amendementen op de structuurvisie?
5. De Partij voor de Dieren heeft gesuggereerd om in de geitenmegastallenzaak advies in te winnen bij de GGD Hart voor Brabant en/of Radboud Q-koorts Expertisecentrum in Nijmegen omdat zij over meer deskundigheid beschikken wat betreft de q-koorts risico's van geiten. Hoe staat de college tegenover de suggestie en waarom?
6. In de Stentor van 27 aug staat te lezen dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de voorgestelde keuzes. Volgens ons is dit een onjuist beeld. De Keuzenotitie is ter consultatie voorgelegd en hierover is veel debat ontstaan. Er is geen stemming over de notitie geweest. Hoe kan het dat er geconcludeerd wordt dat de gemeenteraad hiermee heeft ingestemd? En hoe beschouwt het college in het algemeen de politieke consequenties van een consultatie in een politieke markt, waar niet eens
alle politieke partijen vertegenwoordigd waren?
7. Hoe ziet het verdere proces (zowel inhoudelijk als qua tijd) rondom het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningsprocedure? En op welke momenten heeft de raad op welke manier nog invloed op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning?

Ingediend door S.H.D. Voss,
Partij voor de Dieren

Gerelateerd nieuws

Diefstal en vernielingen dassenburcht Loenen

De Partij voor de Dieren heeft nieuwe aanwijzingen dat dassen op de Loenermark onder vuur liggen. De PvdD plaatste eind jun...

Lees verder

Help mee het dierenwelzijn in Apeldoorn te verbeteren

De Partij voor de Dieren heeft dit najaar, samen met 5 andere politieke partijen een notitie Dierenwelzijn ingediend bij de g...

Lees verder