Actu­a­li­teits­vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over voortgang motie dierenleed de (circus)tent uit Apeldoorn


Indiendatum: okt. 2013

Apeldoorn, 1 oktober 2013

Op 13 december 2012 is de motie vreemd aan de orde van de dag “Dierenleed de (circus)tent uit” aangenomen. In deze motie wordt het college opgedragen om actief circussen uit te nodigen, die geen dieren hebben of onberispelijk bekend staan vanwege hun omgang met dieren. Hiertoe heeft de PvdD een lijst verstrekt aan het college met circussen die hieraan voldoen, opgesteld door Stichting Wilde Dieren de Tent. Van 26 tot 30 september debuteert circus Renz International in Apeldoorn, een circus dat niet op de lijst staat. Zij komen hier o.a. met 3 olifanten. Met name van olifanten is bekend dat hun welzijn in circussen wordt aangetast. Het is bekend dat de vergunning voor dit circus een dag voordat de motie werd aangenomen is verstrekt. Het geeft echter wel aanleiding om enkele vragen te stellen over de voortgang van het uitvoeren van de motie en de resultaten tot nu toe.

Heeft het college reeds actief circussen uitgenodigd die op de door de PvdD verstrekte lijst staan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft dit ertoe geleid dat circussen op deze lijst naar Apeldoorn zijn gekomen?
Heeft het college op een andere manier geprobeerd invulling te geven aan de strekking van de motie (te weten: probeer dieronvriendelijke circussen -lees o.a. circussen met wilde dieren - te weren uit Apeldoorn en te stimuleren dat circussen zonder dieren naar Apeldoorn komen)? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
Hoeveel circusvergunningen zijn vanaf 13 december aangevraagd, om welke circussen gaat het en welke vergunningen zijn tot nu toe verleend en welke afgewezen?

Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,

M. Moulijn

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over verwilderde katten

Lees verder

Schriftelijke vragen aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde over de handhaving van illegale jachthutten

Lees verder

    word lid Doneer