Schrif­te­lijke vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over verwil­derde katten


Indiendatum: sep. 2013

In de Stentor van 21 augustus jl. werd melding gemaakt over een toename van
het aantal verwilderde huiskatten op de Veluwe en rondom Apeldoorn.
Naast overlast, leidt deze toename van de verwilderde kattenpopulatie ook tot
aantasting van de fauna, zoals onder meer het opeten van onder andere dwerg-,
veld- en woelmuizen, zeldzame hagedissen en soms zelfs amfibieƫn en reptielen.
De toename van de verwilderde kattenpopulatie is met name het gevolg van
ontoereikend gedrag van de katten eigenaren.
De Partij voor de Dieren is van mening dat de gemeente actief moet inzetten op
preventie om overlast, ernstige schade en dierenleed te voorkomen.
Wij stellen u daarover de volgende vragen:
1. De toegenomen verwilderde kattenpopulatie leidt tot overlast, dierenleed en
schade aan fauna. Hoeveel financiƫle middelen worden momenteel ingezet
op actieve preventie, zoals voorlichting aan katten eigenaren en het
bevorderen van neutralisatie-acties?
2. Wat is het standpunt van de gemeente over actieve preventie en zou de
gemeente willen overwegen om een actief preventiebeleid uit te voeren
teneinde de overlast van verwilderde katten te beperken?
3. Heeft de gemeente geprobeerd afspraken te maken met verkopers van
katten over de voorlichting aan hun klanten voor wat betreft omgang met en
neutralisatie van katten? Zo ja, hoe is dat afgelopen? Zo nee, waarom niet
en zou het niet verstandig zijn om deze afspraken wel te maken?
4. Heeft de gemeente geprobeerd afspraken te maken met vakantieoorden
over hoe om te gaan met verwilderde kattenpopulaties? Zo ja, hoe is dat
afgelopen? Zo nee, waarom niet?
5. Zijn er afspraken of samenwerkingsverbanden met de Dierenbescherming
over hoe om te gaan met de verwilderde kattenproblematiek? Zo ja, welke,
zo nee, waarom niet?
6. Is de gemeente voornemens een protocol met een gedragscode op te
stellen voor katteneigenaren zoals bij honden al het geval is?
Zo ja, wanneer denkt ze dit plan klaar te hebben, zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,
M. Moulijn, fractievoorzitter

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake luchtwassers in de intensieve veehouderij

Lees verder

Actualiteitsvragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over voortgang motie dierenleed de (circus)tent uit Apeldoorn

Lees verder

    word lid Doneer