Schrif­te­lijke vragen aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde over de hand­having van illegale jacht­hutten


Indiendatum: dec. 2013

Geacht college,


In het verleden heeft de Stichting “de Faunabescherming” (hierna te noemen “de Stichting”) bij de gemeenten Apeldoorn, Harderwijk en Heerde een verzoek tot handhaving ingediend met betrekking
tot de aanwezigheid van illegale jachthutten in die gemeenten. Nadat de gemeenten de Stichting in eerste instantie niet als belanghebbende wensten te beschouwen en de commissie van beroep dit
standpunt overnam, besliste de rechtbank Gelderland op 27 augustus 2013 dat de Stichting, gezien de in haar statuten vermelde doelstellingen, wel als belanghebbende dient te worden beschouwd. De gemeente Heerde heeft inmiddels het traject van handhaving gestart en heeft de betreffende grondeigenaren aangeschreven.

De Partij voor de Dieren stelt u in dit kader de volgende schriftelijke vragen:

a. Is het college voornemens om, in navolging van de gemeente Heerde, in de zaak van de illegale jachthutten die zich op onze gemeentegrond bevinden, handhavend te gaan optreden? Zo ja, binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?
b. Staat het college op het standpunt dat er zicht is op legalisatie van de illegale jachthutten? Zo ja, welke argumenten heeft het college daarvoor?
c. Heeft de gemeente de afgelopen tijd eigenaren van illegale jachthutten geadviseerd om bij de gemeente omgevingsvergunningen voor deze bouwwerken aan te vragen? Zo ja, welke eigenaren?
d. Liggen er op dit moment bij de gemeente verzoeken om omgevingsvergunningen inzake jachthutten? Zo ja, welke?

In de Stentor van 31 augustus j.l. staat de volgende uitspraak van gemeentewoordvoerder dhr. T. Schuiling: “De jachthutten zijn er niet alleen voor de jacht neergezet, maar ook om het wild te beheren.
En daarmee dienen ze een maatschappelijk belang”. De Partij voor de Dieren staat op het standpunt dat de manier van gebruik van de jachthutten, onafhankelijk van eventueel maatschappelijk belang, de jachthutten niet minder illegaal maakt.

e. Is het college dit met de Partij voor de Dieren eens? Zo neen, waarom niet?

Handhavend optreden mag nooit zodanig onevenredig zijn in verhouding met de daartoe te dienen belangen, dat daarvan afgezien dient te worden. In de brief van de gemeente Heerde aan Staatsbosbeheer, waarin de gemeente mededeelt te willen handhaven, stelt de gemeente dat daarvan in dit geval geen sprake is. Deze mededeling lijkt op gespannen voet te staan met de bovenvermelde uitspraak van dhr. Schuiling in de Stentor.

f. Welk standpunt neemt de gemeente Apeldoorn in deze in: dat van de gemeente Heerde of de uitspraak die de heer Schuiling namens de gemeente in de Stentor zou hebben gedaan?
Graag een toelichting!
g. Hoe en op welke termijn gaat de gemeente reageren op het verzoek tot handhaving van de Stichting, gezien in het licht van de uitspraak van de rechter, waarin de Stichting als belanghebbende dient te worden gezien?

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren Apeldoorn,
M. Moulijn, plaatsvervangend fractievoorzitter

1. Het college is voornemens om naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Gelderland handhavend op te treden tegen het tiental illegale voorzieningen/bouwwerket.b.v. het faunabeheer welke worden genoemd in het verzoek om handhaving van de Stichting voor Faunabescherming.


2.Wanneer er sprake is van een overtreding moet worden onderzocht of de overtreding te legaliseren is. In dit geval met een omgevingsvergunning. Op dit moment is het niet mogelijk om aan te geven of de illegale voorzieningen/bouwwerken te legaliseren zijn. Hiervoor zal nader onderzoek vereist zijn.


3. Nee, tijdens de handhavingsprocedure zullen de overtreders wel in de gelegenheid moeten worden gesteld om een omgevingsvergunning ter legalisatie aan te vragen.

4. Nee, op dit moment zijn er geen aanvragen omgevingsvergunning in behandeling.

5. Indien voor het plaatsen van de onderhavige voorzieningen/bouwwerken een omgevingsvergunning vereist is en hiervoor geen omgevingsvergunning verleend is, is einderdaad sprake van een overtreding. Dit betekent niet vanzelfsprekend dat er ook strijis met de gebruiksbepalingen van het geldende bestemmingsplan.


6. Het feit dat onderhavige voorzieningen/bouwwerken een maatschappelijk belang dienen betekent niet dat moet worden afgezien van handhavend optreden omdat handhavend optreden onevenredig zou zijn in verhouding met de daartoe te dienen belangen.


7. Het handhavingsverzoek zal met voortvarendheid in navolging van de uitspraak van de rechtbank in behandeling worden genomen. De inhoudelijke beoordeling van het verzoek moet nog gaan plaatsvinden. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat zal er opnieuw op het verzoek om handhaving worden beslist. Overigens wordt voor de tien aangedragen voorzieningen/bouwwerken een handhavingstraject gestart. Hierbij zal worden onderzocht of de voorzieningen/bouwwerken gelegaliseerd kunnen worden danwel verwijderd moeten worden.

Interessant voor jou

Actualiteitsvragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over voortgang motie dierenleed de (circus)tent uit Apeldoorn

Lees verder

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over stimuleren andere voedselvoorziening

Lees verder

    word lid Doneer