Schrif­te­lijke vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over stimu­leren andere voed­sel­voor­ziening


Indiendatum: feb. 2014

Op 10 februari organiseerde de Partij voor de Dieren een themabijeenkomst Apeldoorn in transitie: Naar een andere voedselvoorziening. Het verslag hiervan vindt u in de bijlage.
Centraal stond dat onze huidige voedselvoorziening leidt tot dierenleed, milieuproblemen, oneerlijke voedselverdeling en honger. Door een toenemende wereldbevolking en steeds
meer mensen die luxueuzer willen eten, verergeren die problemen. Wat kunnen we in Apeldoorn doen om de voedselvoorziening te veranderen? Over dit onderwerp werd
gediscussieerd met een aantal experts en met een aantal Apeldoornse initiatiefnemers, welke laatsten d.m.v. lokale projecten de voedselvoorziening proberen te veranderen. Uit
deze themabijeenkomst kwam een aantal vragen naar voren, die we graag aan het college voorleggen.
1. Is het college het eens met de analyse dat de huidige voedselvoorziening leidt tot dierenleed, milieuproblemen, oneerlijke voedselvoorziening en honger in de wereld?
Zo nee, met welk punt van de analyse bent u het oneens en waarom?
2. De gemeente Apeldoorn stelt in de nota “Apeldoorn biedt ruimte” dat gestreefd wordt naar lokale duurzaamheid en duurzame innovatie. De Partij voor de Dieren is van
mening dat een duurzame voedselvoorziening daarvan onderdeel uitmaakt. Bent u het daarmee eens?
3. Op welke wijze geeft de gemeente ruimte aan initiatieven die zich inzetten voor het verduurzamen van onze voedselvoorziening?
4. Bij het verduurzamen van de voedselvoorziening hoort het verminderen van de vleesconsumptie. De gemeenten Amsterdam en Wageningen hebben in dit kader
een flexitariër-convenant afgesloten met de stichting Natuur&Milieu. Hierin worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de gemeente zich inzet voor het
verminderen van de vleesconsumptie. Is het college bereid om ook een dergelijk convenant af te sluiten? Zo nee, waarom niet?
5. Tijdens de bijeenkomst werd benadrukt dat kleine boeren ondersteund zouden moeten worden om overeind te blijven. Volgens de experts moeten zij ondersteund
worden in hun kleinschaligheid en niet om ook grootschalig te gaan werken. In de nota “Apeldoorn biedt ruimte” wordt ook gepleit om familiebedrijven te ondersteunen.
Op welke manier worden deze door de gemeente ondersteund?
6. Op steeds meer plaatsen wordt gestimuleerd dat burgers hun eigen voedsel verbouwen; bijvoorbeeld in volkstuinen, wijkmoestuinen (zoals de Transitietuin in het
Zuiderpark), moestuinen waarin minima en mensen die zorg nodig hebben gaan werken (zoals Stadsakkers), eetbare parken (parken met fruitbomen, fruitstruiken
zoals Beacon Food Forest in Seattle) of pluktuinen (zoals Pluktuin Zutphen). Op welke manieren stimuleert/ondersteunt de gemeente Apeldoorn deze ontwikkeling?
Bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van gronden, maar ook door eetbare planten en bomen in openbaar groen te zetten.

7. Op welke manier(en) stimuleert/ondersteunt de gemeente boerenbedrijven om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk gewerkt wordt aan een lokale kringloop, zonder
invoer van bijvoorbeeld soja uit het buitenland?
8. Uit de zaal bleek dat het wenselijk zou zijn als er meer aandacht zou komen voor gezonder voedsel (bijvoorbeeld zonder toegevoegde stoffen, lokaal, biologisch en
plantaardig voedsel). Eén initiatiefnemer stelde voor om er gezamenlijk aan te werken dat Apeldoorn bekend gaat worden als de gezondste regio. Een van de
eerste stappen die genomen zouden kunnen worden, is dat bij de Koningsspelen en bij het Nationaal Schoolontbijt hieraan meer aandacht wordt besteed. Zou de
gemeente Apeldoorn bereid zijn om hierover in gesprek te gaan met scholen om te bekijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn? Zo nee, waarom niet?
9. Er zijn steeds meer initiatieven om voedsel te delen, te voorkomen dat voedsel weggegooid wordt en tegelijkertijd sociaal te zijn, zoals d.m.v. aanschuiftafels en
thuisafgehaald. In hoeverre en op welke manier wordt aandacht besteed aan dit soort initiatieven in bijvoorbeeld keukentafelgesprekken met mensen die eenzaam zijn of
met mensen die afhankelijk zijn van een maaltijdservice? Als hier geen aandacht aan wordt besteed, waarom niet?

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren Apeldoorn,
S.H.D. Voss, fractievoorzitter

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde over de handhaving van illegale jachthutten

Lees verder

Actualiteitsvragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over toegang leegstaande panden bij incidenten

Lees verder

    word lid Doneer