Actu­a­li­teits­vragen van de Partij voor de Dieren over de stand van zaken rondom het land­bouw­ont­wik­ke­lings­gebied Beemte-Vaassen


Indiendatum: nov. 2010

Het gebied tussen Beemte en Vaassen is door de provincie Gelderland aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied, kortweg LOG. In het LOG kunnen intensieve veehouderijen zich verder ontwikkelen. Bestaande bedrijven kunnen uitbreiden en nieuwe bedrijven kunnen zich vestigen. De gemeente Apeldoorn is samen met de gemeente Epe verantwoordelijk om hiervoor een gebiedsplan, bestemmingsplan, plan MER en beeldkwaliteitplan te maken. Daarnaast maken de gemeenten een exploitatieplan voor het gebied. Een zeer belangrijk aspect in deze tijden van bezuinigingen! Het baart ons zorgen dat er nu al gemeentelijk budget wordt gestoken in dit – naar onze mening en die van vele burgers omstreden – project (zoals uren van beleidsmedewerkers, adviezen en bijvoorbeeld de uitgifte van een nieuwsbrief om direct betrokkenen op de hoogte te stellen), terwijl de provinciale subsidie nog steeds niet is vastgesteld en waarbij ervan uitgegaan wordt dat ook de grondeigenaren een deel van de kosten van de inrichting van het gebied zullen moeten bijdragen. Het is maar de vraag of grondeigenaren hiertoe bereid zijn in deze economisch slechte tijden.

Uit een artikel in de Stentor d.d. 8 november 2010 blijkt dat de planvorming vertraging oploopt wegens de vele inspraakreacties die zijn ingediend. Daarnaast ligt er een zeer kritisch toetsingsadvies over het milieueffectrapport (MER) van de commissie voor de milieueffectrapportage (d.d. 13 september 2010). Tegelijkertijd zijn er al verschillende aanvragen ingediend van intensieve veehouderijen die – vooroplopend op de planvorming – alvast willen uitbreiden (het betreft onder andere Bloemenkamp 8, De Gaete 7 en 28. Omwonenden maken zich zorgen over de wijze waarop deze aanvragen worden beoordeeld. De Partij voor de Dieren stelt u in dit kader de volgende actualiteitsvragen:

  1. Hoeveel uitbreidings- en nieuwkomersaanvragen van intensieve landbouwbedrijven heeft u inmiddels ontvangen afkomstig uit het gebied tussen Beemte en Vaassen en wat is de aard van deze aanvragen?
  2. Hoe vindt de toetsing van de vergunningsaanvragen in het gebied tussen Beemte en Vaassen plaats zolang er nog geen goedgekeurd bestemmingsplan ligt voor het LOG?
  3. Adviseert u aanvragers om de aanvragen uit te stellen tot er een nieuw bestemmingsplan ligt? Zo ja, hoe reageren de aanvragers hierop (m.a.w. trekken zij hun aanvraag in)? En zo nee, zou het niet verstandiger zijn om dit te adviseren gezien de ontwikkelingen die nog gepland zijn in dit gebied? Wat is uw mening hierover en waarom?


Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,
Harry Voss

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de vergunningverlening aan circus Renz Berlin.

Lees verder

Actualiteitsvragen van de Partij voor de Dieren over kapvergunning Parc Spelderholt

Lees verder

    word lid Doneer